Fontos dokumentumok:

A Diákhitel Központ Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának ügyrendje.

Igazgatósági ügyrend

Felügyelőbizottsági ügyrend

A Diákhitel Központ Zrt. éves Felelős Társaságirányítási Jelentése áttekintő jelleggel ismerteti a Társaság vállalatirányítási gyakorlatát, illetve a kódexként választott ajánlásokkal kapcsolatos nyilatkozatait. A Diákhitel Központ Zrt. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjai a Budapesti Értéktőzsdére kerültek bevezetésre. Így a Társaság a felelős társaságirányítási jelentéseiben a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatát szerepelteti.

Felelős Társaságirányítási jelentés 2019.

Felelős Társaságirányítási jelentés 2018.

Felelős Társaságirányítási jelentés 2017.

Felelős Társaságirányítási jelentés 2016.

Felelős Társaságirányítási jelentés 2015.

Felelős Társaságirányítási jelentés 2014.

Felelős Társaságirányítási Jelentés 2013.

Felelős Társaságirányítási Jelentés 2012.

Felelős Társaságirányítási Jelentés 2011.

Felelős Társaságirányítási Jelentés 2010.

Felelős Társaságirányítási Jelentés 2009.

Felelős Társaságirányítási Jelentés 2008.

A Diákhitel Központ Zrt.-nél a vezérigazgató javadalmazásának megállapítása a Részvényes, még a vezérigazgató-helyettesek juttatásainak megállapítása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik. A vezérigazgató javadalmazása módját, mértékének főbb elveit, annak rendszerét a Részvényes által elfogadott Javadalmazási Szabályzat tartalmazza.

Javadalmazási szabályzat

Összhangban a Számviteli törvény szabályozásával a Társaság beszámolóját minden évben könyvvizsgálóval auditáltatja, a Társaság könyvvizsgálója 2020. évtől a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Az audit során a számviteli- és elszámolási rendszer teljeskörű ellenőrzésére, illetve a diákhitel-rendszer működését szabályozó Rendelet alapján az egyes felszámított kamatelemekre meghatározott vizsgálatokra is sor kerül. A Diákhitel kamatának meghatározása a Rendeletben meghatározott kamatelemek és azok mértékére vonatkozó korlátozások figyelembe vételével kerülhet sor. Így a Társaság a kockázati prémium mértékét aktuáriusi számítások figyelembe vételével, a működési prémium kamatelemet a Rendelet megfelelő szabályozásainak megfelelően állapítja meg, úgy, hogy e két kamatelem összege ne haladja meg a 4,5%-pontnyi mértéket. A forrásköltség kamatelem számításakor a hallgatói hitelrendszer finanszírozása érdekében bevont források kamat és kamatjellegű, valamint egyéb járulékos költségei kerülnek felszámításra.

A Diákhitel Központ Zrt.-nél a Felügyelőbizottság szakmai irányításával belső ellenőrzés működik. A belső ellenőrzési rendszerrel összefüggő feladatokat a jóváhagyott Belső Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza. A belső ellenőrzés alapvető célja, hogy megállapításaival feltárja a DHK Zrt. működésében meglévő hibákat, és ezzel elősegítse azok kijavítását, illetve kiküszöbölését, valamint javaslatával hatékonyan segítse a vezetői döntések előkészítését, továbbá a vezetői döntések eredményes és maradéktalan végrehajtását.

A Diákhitel Központ Zrt. belső ellenőrzése a Felügyelőbizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési ütemterv alapján végzi feladatát. Az ellenőrzésekről minden esetben belső ellenőrzési jelentés készül, amely jóváhagyásra (tájékoztatásra) a Felügyelőbizottság részére megküldésre kerül. A belső ellenőrzés a végzett tevékenységről, a javaslatok realizálásának helyzetéről rendszeresen (negyedévente, évente) beszámol a Felügyelőbizottságnak.

A Diákhitel Központ Zrt. belső ellenőrével szembeni alkalmassági követelményeket a Belső Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza. 

A könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálója:

Név: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063183
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.

Könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Henye István
Anyja neve: Dr. Áder Mária
Lakóhelye: 1037 Budapest, Zúzmara utca 8.
Kamarai nyilvántartási szám: 005674

A Társaságnak a közzétételi és nyilvánosságra hozatali kötelezettségeit a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelő közzétételi helyeken, formában és határidőben teljesíti. A Társaság alapvetően az alábbi jogszabályok alapján köteles információk közzétételére:

  • 1/2012 (I.20.) Kormányrendelet a hallgatói hitelrendszerről;
  • 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, illetve a pénzügyminiszter 24/2008. (VIII.15.) PM rendelete a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól;
  • 2015. évi CVXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről.

A Diákhitel Központ Zrt. a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével alakította ki a Társaság által kibocsátott, és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok szempontjából bennfentesnek minősülő személyek körére, illetve a Társaság által kibocsátott értékpapírokkal való ügyletkötésre vonatkozó politikáját.

A Társaság vezérigazgatói utasítás formájában szabályozza a bennfentesnek minősülő személyek nyilvántartását, illetve írásban értesíti a mindenkori bennfentes személyeket a rájuk vonatkozó korlátozásokról, valamint az általuk követendő eljárásról.

A Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata
Tájékoztató a Diákhitel Központ Zrt.-nél bennfentes személyek részére