Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A Diákhitel Központ Zrt. számviteli törvény szerinti éves beszámolói a következő linken érhetők el:

https://www.diakhitel.hu/penzugyi-adatok/

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Diákhitel Központ Zrt. költségvetési támogatást nem nyújt.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A Diákhitel Központ Zrt. az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggésben szerződést nem kötött.

 

A Diákhitel Központ Zrt. a koncesszióról szóló törvény alapján koncesszió iránti pályázatot nem írt ki, ilyen pályázatot nem nyújtott be, koncessziónak nem jogosultja.

 

A Diákhitel Központ Zrt. közbeszerzésekkel összefüggő hirdetményeit és a közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződéseket letölthető formában itt tekintheti meg:

https://www.diakhitel.hu/kozbeszerzesi-eljarasban-megjelent-hirdetmenyek  https://www.diakhitel.hu/kozbeszerzesekkel-kapcsolatos-kozzetetelek

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó szerződéseket tartalmazó összefoglaló táblázatokat itt tekintheti meg:

https://www.diakhitel.hu/a-2009-evi-cxxii-torveny-vegrehajtasa/

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Diákhitel Központ Zrt. a koncesszióról szóló törvény alapján koncesszió iránti pályázatot nem írt ki, ilyen pályázatot nem nyújtott be, koncessziónak nem jogosultja.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Diákhitel Központ Zrt. ötmillió forintot meghaladó összegben nem alapfeladatai ellátására kifizetést (pl. támogatást) nem teljesített.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Diákhitel Központ Zrt. uniós támogatást nem vett igénybe.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Diákhitel Központ Zrt. közbeszerzésekkel összefüggő hirdetményeit és a közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződéseket letölthető formában itt tekintheti meg:

https://www.diakhitel.hu/kozbeszerzesi-eljarasban-megjelent-hirdetmenyek

https://www.diakhitel.hu/kozbeszerzesekkel-kapcsolatos-kozzetetelek