Jogi nyilatkozat

A Diákhitel Központ Zrt. jogi nyilatkozata

Kérjük, hogy a Diákhitel Központ Zrt. weboldalainak megtekintését megelőzően olvassa végig az alábbi nyilatkozatot. A honlap (a www.diakhitel.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatunkban foglaltakat. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Álláshirdetésre jelentkező pályázók személyes adatainak kezelése

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
álláshirdetésre jelentkező pályázók személyes adatainak kezelése

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) alapján készült jelen adatkezelési tájékoztató részletesen tartalmazza a Diákhitel Központ Zrt. tájékoztatását az általa meghirdetett álláshirdetésekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésével összefüggésben.

I. Az adatkezelő személye
név Diákhitel Központ Zrt.
székhely 1027 Bp., Kacsa u. 15-23.
cégjegyzékszám 01-10-044593
e-mail cím allas@diakhitel.hu

II. Az érintettek köre
Az adatkezelés érintettje azon természetes személy, aki az Adatkezelő által megjelentetett álláshirdetésre pályázatot nyújt be.

III. Az adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke alapján az álláshirdetésre jelentkező pályázó önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a pályázó a pályázata benyújtásával – elküldésével – fejez ki.
Az adatkezelés célja, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a betölteni kívánt pozícióval kapcsolatban a pályázók által a pályázatukban közölt személyes adatok felhasználásával folytassa le a kiválasztási és munkaerő felvételi folyamatot.

IV. A kezelt adatok köre
személyazonosítás céljára szolgáló adatok:
– név,
– születési név,
– születési hely és időpont,
– anyja neve,
– arckép,
– aláírás,

elérhetőségi adatok:
– lakóhely/értesítés cím,
– e-mail cím,
– telefonszám

alkalmasság megítélésére szolgáló adatok:
– végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok,
– jelenlegi és korábbi munkahelyek és betöltött munkakörök adatai,
– szakmai tapasztalatok,
– személyes tulajdonságok,
– érdeklődési kör, motiváció.

V. Adatkezelés időtartama
A IV. pont szerinti személyes adatok a jelentkezési folyamat lezárást követő 12 hónap időtartam lejártát követően kerülnek törlésre. Amennyiben a pályázóval munkaviszonyt létesít az Adatkezelő, ezen személyes adatokat a Munka Törvénykönyvében foglalt szabályok szerint tovább kezeli.

VI. Az érintett jogai
a) Hozzáférés joga, tájékoztatás kérése:

Az érintett bármikor jogosult az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, mely személyes adatkategóriát milyen célból és milyen időtartamban kezeli az Adatkezelő, ezen személyes adatokat milyen forrásból vette nyilvántartásba, és adatkezelésének mi a jogalapja.
Az érintett úgyszintén tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során továbbítja-e azokat harmadik személynek, illetőleg igénybe vesz-e az adatfeldolgozót. Amennyiben igen, az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adattovábbítás címzettjéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, illetőleg az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatfeldolgozási tevékenységéről.
Tájékoztatást kérhet az érintett továbbá arról, hogy jogait (pl. helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, adathordozás) hogyan gyakorolhatja, és milyen felügyeleti hatósághoz fordulhat panaszával.
A tájékoztatás iránti kérelem az allas@diakhitel.hu vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen terjeszthető elő, amely kérelem alapján a Diákhitel Központ a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül írásban teljesíti tájékoztatási kötelezettségét.
A tájékoztatás csak akkor tagadható meg, ha azt törvény akadályozza – ebben az esetben az Adatkezelő a válaszában megjelöli a hivatkozott törvényi rendelkezést, illetőleg tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, és évente tájékoztatja azokról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

b) Helyesbítés kérése
Amennyiben az Adatkezelő az érintettel összefüggésben kezelt személyes adat pontatlan vagy hiányos, az érintett jogosult ezen adat helyesbítését kérni.
A helyesbítési kérelem az allas@diakhitel.hu vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen terjeszthető elő, amely kérelem alapján az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben az megalapozott, a kifogásolt személyes adatot helyesbíti.
Az Adatkezelő az érintett kérelme hiányában is jogosult az általa kezelt személyes adatot helyesbíteni, ha arra vonatkozóan, hogy az a valóságnak nem felel meg, más, hitelt érdemlő információ kerül a birtokába.
Amennyiben az Adatkezelő a helyesbítési kérelemnek a vizsgálat eredménye alapján nem tesz eleget, írásban közli az érintett felé ennek indokát, és tájékoztatja a jogorvoslati jogáról.

c) Törlés kérése
Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni, ha:
– azokra az adatkezelés célja szempontjából már nincs szükség;
– az adatkezelési hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az adatkezelés jogellenes;
– az adatokat a Diákhitel Központra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából törölni kell.
A törlési kérelem előterjesztése az álláshirdetésre benyújtott pályázat visszavonásának minősül.
A törlési kérelem az allas@diakhitel.hu vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen terjeszthető elő, amely kérelem alapján az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben az megalapozott, a kifogásolt személyes adatot törli.

d) Adathordozás
Az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Az adathordozás iránti kérelem kizárólag a hozzájárulás alapján kezelt adatokra vonatkozóan terjeszthető elő.
Az adathordozás iránti kérelem az allas@diakhitel.hu vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen terjeszthető elő írásban. A kérelem alapján a Diákhitel Központ a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet. Amennyiben a kérelem teljesíthető, lehetőség szerint az érintett által igényelt módon teljesiti a kérelmet, amennyiben pedig a kérelem a GDPR alapján nem teljesíthető, erről írásban tájékoztatja az érintettet, aki ezen döntéssel szemben bírósági jogorvoslattal élhet.

e) Jogorvoslat
Amennyiben az érintettnek az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben kérdése vagy kifogása merülne fel, célszerű elsődlegesen a Diákhitel Központ adatvédelmi tisztviselőjénél jelezni azt kivizsgálás céljából. Az adatvédelmi tisztviselő a Diákhitel Központ Zrt. postacímén vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen érhető el. Az adatvédelmi tárgyú kérdések, kifogások a beérkezésüket követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül kivizsgálásra és megválaszolásra kerülnek.

Az érintett bármikor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye fennáll. A hatóság a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható valamennyi iratba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet, továbbá a Diákhitel Központtól felvilágosítást kérhet. A hatóság elérhetősége a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Az érintettek jogainak megsértése esetén, amennyiben az Adatkezelő azt az érintett kérelme ellenére sem orvosolja, az érintett bírósághoz fordulhat. A per a Fővárosi Törvényszéken, vagy – választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. Az egyes törvényszékek elérhetősége a www.birosag.hu honlapon található meg.

Hírlevélküldéssel összefüggő személyes adatkezelés

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (GDPR) – 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., Cg.: 01-10-044593) a www.diakhitel.hu honlap feliratkozás céljából rendelkezésre bocsátott felületén megadott e-mail címemet hallgatói hitelezéssel kapcsolatos reklámanyagok, hírlevelek továbbítása céljából jelen hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásáig kezelje. Feliratkozásommal kijelentem továbbá, hogy a 16. életévemet betöltöttem.

A Diákhitel Központ Zrt. ezen személyes adatokat további adatkezelők részére nem jogosult átadni, a hírlevél-küldés során azonban jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatkezelés határozatlan időtartamú, az érintett azonban bármikor jogosult a GDPR 17. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint adatai törlését kérni. Az adattörlési kérelem a hírlevélben leiratkozás céljából közölt linkre kattintással terjeszthető elő.

A GDPR 15. cikkében foglaltak értelmében a hírlevél-küldésre feliratkozott érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Diákhitel Központ Zrt-től arra vonatkozóan, hogy ezen adatkezeléssel összefüggésben milyen adatokat tart róla nyilván – egyúttal kérheti a GDPR 16. cikke szerint ezen adatok helyesbítését -, tájékoztatást kérhet továbbá arról, hogy milyen adatfeldolgozó számára, milyen adatfeldolgozási tevékenység ellátása céljából kerültek ezen adatai továbbításra.

Amennyiben az érintettnek a Diákhitel Központ Zrt. ezen adatkezelésével összefüggésben kifogása merülne fel, azt írásban jelezheti a Diákhitel Központ Zrt. adatvédelmi tisztviselőjénél az adatkezelő általános elérhetőségein: Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest, illetve dpo@diakhitel.hu. Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem érte, és azt az adatkezelő a kérelmére sem orvosolta, bármikor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetőleg bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet (a bíróságok elérhetőségei: birosag.hu.)

Biztonsági kamerás megfigyelés a személyes ügyfélszolgálaton

Az adatkezelés leírása: A Diákhitel Központ Zrt. a 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. sz. alatti Residence1 irodaház földszintjén üzemeltetett személyes ügyfélszolgálati helyiségében két biztonsági kamerát alkalmaz, amelyekkel a nyitvatartási idő alatt folyamatos mozgókép-rögzítéssel az ügyintézői pultokat és a pultok előtti ügyfélteret figyeli meg. A kamerák által készített felvételeken képmásuk alapján beazonosíthatók az ügyfélszolgálat látogatói, az ügyfélszolgálati munkatársak és az élőerős biztonsági szolgálat munkatársai.

Az adatkezelés célja: az adatkezelő Diákhitel Központ Zrt. személyes ügyfélszolgálata, illetve az ügyfélszolgálati munkatársak fizikai biztonságának megőrzése és a biztonsági incidens esetén annak későbbi rekonstruálhatóságának és kivizsgálhatóságának biztosítása.

A kezelt adatok köre: az ügyfélszolgálatra belépő látogatók, az ügyfélszolgálati munkatársasak és a biztonsági szolgálat munkatársainak képmása.

Az adatkezelés időtartama: az adatfelvételt – kamerás rögzítést követő – három nap.

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bek. f) pontjában foglaltaknak megfelelően az adatkezelő illetve harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése. Az adatkezelést megelőzően az adatkezelő érdekmérlegelési tesztet folytatott le, amelynek eredményeként megállapította, hogy a cél eléréséhez a fenti személyes adatkezelés szükségességét nélkülöző egyéb megoldás nem áll a rendelkezésére, azonban, az adatvédelmi garanciákra is tekintettel a kamerával rögzített felvételek kezelése szükségesnek és arányosnak tekinthető. Mivel az adatkezelés nem okoz aránytalan és indokolatlan beavatkozást az érintettek magánszférájába, így az adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapja lehet. Az érdekmérlegelési teszt ezen a linken érhető el.

Az adatkezelés leírása: A Diákhitel Központ Zrt. az ügyfélszolgálati helyiségében két biztonsági kamerát alkalmaz, amelyekkel a nyitvatartási idő alatt folyamatos mozgókép-rögzítéssel az ügyintézői pultokat és a pultok előtti ügyfélteret figyeli meg. A kamerák által készített felvételeken képmásuk alapján beazonosíthatók az ügyfélszolgálat látogatói, az ügyfélszolgálati munkatársak és az élőerős biztonsági szolgálat munkatársai.

Az érintettek jogai: az érintett jogosult kezdeményezni, hogy a felvételekbe betekintsen és azokról – saját adatai kezelése körében – másolatot kérjen, továbbá jogosult a róla készült felvételek zárolását kérni, amennyiben azokat fel kívánja használni jogos érdekei érvényesítése céljából. Erre irányuló kérelmét a dpo@diakhitel.hu címre küldött email útján közölheti, az adatkezelés érintettjeinek jogai vonatkozásában a Diákhitel Központ Zrt. egyebekben a GDPR III. fejezetében foglaltakat tekinti irányadónak.

A Diákhitel Központ Zrt. felelőssége

A Diákhitel Központ Zrt. folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, és minden ésszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében, de az adatok időközben változhatnak, ezért a Diákhitel Központ Zrt. weboldalain közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, a Diákhitel Központ Zrt. nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljes körűségéért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

A Diákhitel Központ Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa. A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Diákhitel Központ Zrt-t semmiféle felelősség nem terheli.

A Diákhitel Központ Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ-továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából származnak.

Szerzői jogok

A Diákhitel Központ Zrt. weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. Weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag a Diákhitel Központ Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Személyes adatok kezelése

Személyes adatok kezelése a weblap böngészése során

Az adatkezelés célja: a honlap-látogatottsági adatok generálása , a honlap biztonságos működésének ellenőrzése valamint a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítése és elhárítása.

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: az oldalra való belépés ideje, az oldalról való távozás ideje, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. Tekintettel arra, hogy a fenti adatokat a Diákhitel Központ Zrt. semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne, a Diákhitel Központ Zrt. szempontjából ezen adatok nem minősülnek személyes adatnak.

Az adatkezelés időtartama: A naplófájlok folyamatosan frissülnek, és a napi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig tárolásra kerülnek a Diákhitel Központ Zrt. szerverén.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Amennyiben Ön Interneten üzenetet küld, vagy megadja e-mail címét illetőleg egyéb adatait a Diákhitel Központ Zrt. részére, azért hogy az Ön számára – a honlapunkon jelzett helyeken és formában, valamint jogosultsággal – tájékoztató anyagokat küldjünk, úgy az IP címének megadásával Ön lehetővé teheti számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak a Diákhitel Központ Zrt. honlapján történő megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Erre irányuló kérelmét a dpo@diakhitel.hu címre küldött email útján közölheti.

A Diákhitel Központ Zrt. minden elvárható intézkedést megtesz a fenti adatok biztonságos kezelése érdekében. Az adatkezelés érintettjeinek jogai vonatkozásában a Diákhitel Központ a GDPR III. fejezetében foglaltakat tekinti irányadónak.

Az internet biztonsága

Az Interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

Közérdekű adatok

közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A Diákhitel Központ Zrt. felé benyújtott, közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel kapcsolatos tájékoztatási, valamint adatvédelmi feladatokat a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság látja el.

Fontos! Személyes, hitelügyintézéssel kapcsolatos kérdésekkel minden esetben a +36 1 999 99 44-es telefonszámon vagy az info@diakhitel.hu címen keressenek.

A közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet jelezni. A Marketing és Kommunikációs Igazgatóság legfeljebb 15 napon belül eleget tesz az igény teljesítésének. Megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíti az igénylőt.

Panaszkezelés

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

Tisztelt Ügyfelünk!

A Diákhitel Központ Zrt. alapvető törekvése, hogy a hallgatói hitelrendszert a vonatkozó jogszabályban foglalt célnak megfelelően, valamennyi Ügyfele megelégedésére működtesse.

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti a panasztétel joga. Ez alapján bármilyen, a hiteltermékeink forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartás, tevékenység vagy mulasztás miatt kifogással élhet Társaságunknál.

Kiemelten fontos számunkra, hogy ügyfeleink visszajelzései alapján folyamatosan javítsuk szolgáltatási színvonalunkat. 

 

 1. Panaszbejelentési módok, elérhetőségek

Ügyfeleink a panaszaikat az alábbi, bármely módon Társaságunk tudomására hozhatják:

1.1. Szóbeli panasz

Szóbeli panaszát személyesen vagy telefonon tudja megtenni ügyfélszolgálati munkatársainknál az alábbi elérhetőségeken:

Társaságunk ügyfelek számára nyitva álló személyes ügyfélszolgálatának címe: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

 • hétfő: 08.00-18.00
 • kedd-csütörtök: 08.00-16.00
 • péntek: 08.00-14.00

Telefonos ügyfélszolgálatunk hívószáma: +36 1 999 99 44

Élő hangos telefonos ügyfélszolgálatunk hívható:

 • hétfő-péntek: 08.00-16.00

Telefonon történő panaszkezelés esetén az Ön és Társaságunk munkatársa közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük, mely hangfelvételt Társaságunk 5 évig megőrzi. A megőrzött hangfelvétel visszahallgatását az Ön kérésére előzetes időpontegyeztetéssel személyes ügyfélszolgálatunkon biztosítjuk.

1.2. Írásbeli panasz

Írásbeli panaszát az alábbi módokon juttathatja el Társaságunkhoz:

 • postai úton a Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest címen vagy internetes honlapunk üzenetküldő felületén keresztül (https://diakhitel.hu/elerhetoseg),
 • elektronikus úton az info@diakhitel.hu e-mail címen,
 • faxon a +36 1 224 96 71 számon,
 • személyesen benyújtva ügyfélszolgálatunknál a 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. címen, a fentebb megjelölt nyitvatartási időben.

Panasza megtételére meghatalmazott útján is lehetősége van. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha például:

– a panaszbeadványt Ön sajátkezűleg – azaz nem szövegszerkesztővel vagy elektronikus levelezőrendszerben – írja, és beadványát aláírja, vagy

–  ha nem sajátkezűleg írta a panaszbeadványát, két tanú igazolja, hogy ezen beadványt Ön előttük írta alá vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, és – az előzőek igazolása érdekében – az okiratot mindkét tanú aláírja (szükséges továbbá ugyanezen az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét utóbbi hiányában a tartózkodási helyüket olvashatóan feltüntetni).  

A meghatalmazást a panaszt tartalmazó beadványhoz kell mellékelni egy eredeti példányban.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszbejelentés során megadott személyes adatokat Társaságunk csak a panasz kivizsgálása céljából, a https://diakhitel.hu weboldal egyéb közzétételek c. menüpontja alatt közzétett, a hitelszerződések részét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő módon és ideig kezeli, azokat harmadik személyek számára nem továbbítja.

 1. A panasz kivizsgálása, válaszadás 

A szóbeli – ideértve a személyesen és a telefonon tett – panaszt azonnal megvizsgáljuk, és lehetőség szerint azonnal orvosoljuk. Amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel.

Személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv egy másolati példányát helyben átadjuk Önnek, telefonon közölt szóbeli panasz esetén pedig legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal együtt megküldjük az Ön részére.

A panaszról felvett jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

 • a Panaszos nevét, lakcímét,
 • a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,
 • a Panaszos panaszának részletes leírását, a Panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét,
 •  Társaságunk nyilatkozatát a panasszal kapcsolatos álláspontról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a panasszal érintett szerződés számát,
 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és a Panaszos aláírását,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát,
 • a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét.

A panaszt a diákhitel folyósításával, az ügyfélszámlavezetéssel és az ügyfélkérelmek intézésével foglalkozó szakterülettől független, annak szabályszerű működését ellenőrző Törvényességi és panaszkezelési osztályunk – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§-ában foglaltaknak megfelelően – az előterjesztéstől számított 30 napon belül kivizsgálja., A panasz kivizsgálásának eredményéről Társaságunk írásban, álláspontját részletesen indokolva tájékoztatja Önt, és intézkedik a válasz közlése iránt ugyancsak – a panasz benyújtásától számított – 30 napon belül, illetőleg amennyiben szükséges intézkedést kezdeményez a panasz okának kiküszöbölése és a jogszerűség megteremtése érdekében.

 

A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos panaszok esetén Társaságunk a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről Önt írásban, haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatja.

 1. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben a panaszbejelentésére kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy panaszát Társaságunk nem megfelelően kezelte, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telik el, – panaszának jellegétől függően – a következő jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

3.1. Fogyasztóvédelmi hatósághoz való fordulás

Amennyiben Ön úgy véli, hogy Társaságunk kötelező fogyasztóvédelmi rendelkezést sértett meg (azaz panasza nem a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival vagy a szerződés megszűnésével kapcsolatos), úgy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat és fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatását kezdeményezheti (a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor nem terjed ki az egyedi, vitás fogyasztóvédelmi ügyek rendezésére, amelyre a békéltető testületek rendelkeznek hatáskörrel – lásd a 3.2. alpontban).

A fogyasztóvédelmi hatóság feladatait általános feladatkörrel – bizonyos kivételektől eltekintve – a fővárosi és a megyei kormányhivatalok látják el, eljárásukról bővebb információ található a következő internetes linken: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

A kormányhivatalok elérhetőségeiről a www.kormányhivatal.hu internetes honlapon, illetve részletesen az alábbiakban tájékozódhat:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti

-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Főosztály

e-mail: fogyved@pest.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezetiegysegek-

elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

honlap: http://bkmkh.hu/fogyasztovedelmi_osztaly/elerhetoseg

ek/

 

Baranya Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/szervezetiegysegek-

menu/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesimeresugyi-

es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Békés Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyved@bekes.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/elerhetosegszervezet/

kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-esfogyasztovedelmi-

foosztaly

 

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abaujzemplen/

szervezet/hatosagi-foosztaly

 

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

honlap: http://www.csmkh.hu/hu/muszaki-hatosagi-foosztaly

 

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyved@fejer.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/elerhetosegek

-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesimeresugyi-

es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-mosonsopron/

elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszakiengedelyezesi-

meresugyi-es-fogyasztovedelmifoosztaly

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdubihar/

elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszakiengedelyezesi-

meresugyi-es-fogyasztovedelmifoosztaly

 

Heves Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyved@heves.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/–/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: jasz.fogyved@jasz.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly/fogyasztovedelmi-osztaly

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/elerhetoseg-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly/fogyasztovedelmi-osztaly

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyved@nograd.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezeti-egysegek/kozlekedesi

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly-2020

 

Tolna Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Vas Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly

 

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

 • Békéltető testületi eljárás igénybevétele

 

Ha panasza a Diákhitel Központ Zrt-vel megkötött hitelszerződéssel kapcsolatos egyedi, vitás üggyel függ össze, amelynek rendezése Társaságunkkal nem vezetett eredményre, úgy igénybe veheti a fővárosi, illetve a megyei kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek eljárását.

 

A békéltető testületi eljárás ingyenes, gyors, egyszerű. Célja a panaszos fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy bíróságon kívüli rendezése elsősorban egyezség létrehozatala útján. Az eljárásra elsősorban a panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (vagy a fővárosi) békéltető testület az illetékes. Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában az illetékességet a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.  Mindezeken túlmenően –a fogyasztó kifejezett, erre irányuló kérelme alapján – az eljárásra az a békéltető testület is illetékes, amelyet a fogyasztó a békéltető testületi eljárás lefolytatására irányuló kérelmében megjelöl.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 29. § (11) bekezdése alapján Társaságunkat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró békéltető testülettel szemben együttműködési kötelezettség terheli, és a békéltető testületi eljárást igénybe veszi: 

 

– ennek keretében Társaságunk a békéltető testület felhívása esetén köteles az Fgytv. 29. § (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratot megküldeni a békéltető testület számára, emellett

 

– Társaságunk a békéltető testület előtti személyes meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani (a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével).

 

Azonban, ha nem a Diákhitel Központ Zrt. székhelye szerinti békéltető testület (azaz nem a Budapesti Békéltető Testület előtt) indítja meg az eljárást, ez utóbbi esetben Társaságunk együttműködési kötelezettsége kizárólag a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A békéltető testületek eljárásáról további információk találhatóak a következő internetes linken: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek.

 

A békéltető testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Honlap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

3.3. Online vitarendezés

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Bizottság létrehozta az úgynevezett online vitarendezési platformot (platform), amelyet szintén igénybe vehet a Diákhitel Központ Zrt-vel fennálló panasza rendezéséhez, amennyiben a hitelszerződés megkötésére online (a Diákhitel Direkt internetes felületen) került sor. 

A platform célja, hogy a panaszos fogyasztó és a vállalkozás bíróságon kívül, online úton rendezze a vitás ügyét egy az eljárásba bevont békéltető testület segítségével.

Az online vitarendezési platform az alábbi internetes linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

 • Bírósági eljárás kezdeményezése
 • Lehetősége van arra is, hogy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése, valamint referenciaadatainak a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történt jogellenes átadása és kezelése, illetve azok helyesbítése vagy törlése céljából a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben (a továbbiakban: Pp.) foglaltak szerint bírósági eljárást kezdeményezzen az adott eljárásra illetékes bíróság előtt (a KHR-rel kapcsolatos perekben a Pp. szabályait a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni).
 • A területileg illetékes bíróság a Diákhitel Központ Zrt. esetében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.), illetve a Fővárosi Törvényszék (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.). A fogyasztó emellett a Diákhitel Központ Zrt-vel szemben fennálló, a hitelszerződéssel kapcsolatos jogviszonyból fakadó igénye érvényesítése érdekében a pert a belföldi lakóhelye (ennek hiányában pedig a belföldi tartózkodási helye) szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.
 • Amennyiben a kifogás a KHR-be történt jogellenes adatátadással és adatkezeléssel, illetve azok helyesbítésével vagy törlésével kapcsolatos, akkor a keresetlevelet a kifogást előterjesztő személy lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani. Az Ön lakóhelye szerinti illetékes járásbíróság elérhetőségét a https://birosag.hu weboldalon keresheti ki.

Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztóvédelmi referens útján tart kapcsolatot a nagyvállalatokkal.

Társaságunk fogyasztóvédelmi referensének elérhetősége:

Diákhitel Központ Zrt. – Fogyasztóvédelmi referens 1996 Budapest