DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy a Diákhitel Központ Zrt. weboldalainak megtekintését megelőzően olvassa végig az alábbi nyilatkozatot. A honlap (a www.diakhitel.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatunkban foglaltakat. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Cookie-k újra beállítása

Amennyiben korábban elmentette az oldalunk cookie beállításait, ide kattintva bármikor változtathat ezen:

A Cookie Nyilatkozatunk az alábbi aloldalon érhető el: Cookie Nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

álláshirdetésre jelentkező pályázók személyes adatainak kezelése

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) alapján készült jelen adatkezelési tájékoztató részletesen tartalmazza a Diákhitel Központ Zrt. tájékoztatását az általa meghirdetett álláshirdetésekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésével összefüggésben.

I. Az adatkezelő személye
név Diákhitel Központ Zrt.
székhely 1027 Bp., Kacsa u. 15-23.
cégjegyzékszám 01-10-044593
e-mail cím

II. Az érintettek köre
Az adatkezelés érintettje azon természetes személy, aki az Adatkezelő által megjelentetett álláshirdetésre pályázatot nyújt be.

III. Az adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke alapján az álláshirdetésre jelentkező pályázó önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a pályázó a pályázata benyújtásával – elküldésével – fejez ki.
Az adatkezelés célja, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a betölteni kívánt pozícióval kapcsolatban a pályázók által a pályázatukban közölt személyes adatok felhasználásával folytassa le a kiválasztási és munkaerő felvételi folyamatot.

IV. A kezelt adatok köre
személyazonosítás céljára szolgáló adatok:
– név,
– születési név,
– születési hely és időpont,
– anyja neve,
– arckép,
– aláírás,

elérhetőségi adatok:
– lakóhely/értesítés cím,
– e-mail cím,
– telefonszám

alkalmasság megítélésére szolgáló adatok:
– végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok,
– jelenlegi és korábbi munkahelyek és betöltött munkakörök adatai,
– szakmai tapasztalatok,
– személyes tulajdonságok,
– érdeklődési kör, motiváció.

V. Adatkezelés időtartama
A IV. pont szerinti személyes adatok a jelentkezési folyamat lezárást követő 12 hónap időtartam lejártát követően kerülnek törlésre. Amennyiben a pályázóval munkaviszonyt létesít az Adatkezelő, ezen személyes adatokat a Munka Törvénykönyvében foglalt szabályok szerint tovább kezeli.

VI. Az érintett jogai
a) Hozzáférés joga, tájékoztatás kérése:

Az érintett bármikor jogosult az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, mely személyes adatkategóriát milyen célból és milyen időtartamban kezeli az Adatkezelő, ezen személyes adatokat milyen forrásból vette nyilvántartásba, és adatkezelésének mi a jogalapja.
Az érintett úgyszintén tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során továbbítja-e azokat harmadik személynek, illetőleg igénybe vesz-e az adatfeldolgozót. Amennyiben igen, az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adattovábbítás címzettjéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, illetőleg az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatfeldolgozási tevékenységéről.
Tájékoztatást kérhet az érintett továbbá arról, hogy jogait (pl. helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, adathordozás) hogyan gyakorolhatja, és milyen felügyeleti hatósághoz fordulhat panaszával.
A tájékoztatás iránti kérelem az vagy a e-mail címen terjeszthető elő, amely kérelem alapján a Diákhitel Központ a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül írásban teljesíti tájékoztatási kötelezettségét.
A tájékoztatás csak akkor tagadható meg, ha azt törvény akadályozza – ebben az esetben az Adatkezelő a válaszában megjelöli a hivatkozott törvényi rendelkezést, illetőleg tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, és évente tájékoztatja azokról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

b) Helyesbítés kérése
Amennyiben az Adatkezelő az érintettel összefüggésben kezelt személyes adat pontatlan vagy hiányos, az érintett jogosult ezen adat helyesbítését kérni.
A helyesbítési kérelem az vagy a e-mail címen terjeszthető elő, amely kérelem alapján az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben az megalapozott, a kifogásolt személyes adatot helyesbíti.
Az Adatkezelő az érintett kérelme hiányában is jogosult az általa kezelt személyes adatot helyesbíteni, ha arra vonatkozóan, hogy az a valóságnak nem felel meg, más, hitelt érdemlő információ kerül a birtokába.
Amennyiben az Adatkezelő a helyesbítési kérelemnek a vizsgálat eredménye alapján nem tesz eleget, írásban közli az érintett felé ennek indokát, és tájékoztatja a jogorvoslati jogáról.

c) Törlés kérése
Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni, ha:
– azokra az adatkezelés célja szempontjából már nincs szükség;
– az adatkezelési hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az adatkezelés jogellenes;
– az adatokat a Diákhitel Központra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából törölni kell.
A törlési kérelem előterjesztése az álláshirdetésre benyújtott pályázat visszavonásának minősül.
A törlési kérelem az vagy a e-mail címen terjeszthető elő, amely kérelem alapján az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben az megalapozott, a kifogásolt személyes adatot törli.

d) Adathordozás
Az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Az adathordozás iránti kérelem kizárólag a hozzájárulás alapján kezelt adatokra vonatkozóan terjeszthető elő.
Az adathordozás iránti kérelem az vagy a e-mail címen terjeszthető elő írásban. A kérelem alapján a Diákhitel Központ a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet. Amennyiben a kérelem teljesíthető, lehetőség szerint az érintett által igényelt módon teljesiti a kérelmet, amennyiben pedig a kérelem a GDPR alapján nem teljesíthető, erről írásban tájékoztatja az érintettet, aki ezen döntéssel szemben bírósági jogorvoslattal élhet.

e) Jogorvoslat
Amennyiben az érintettnek az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben kérdése vagy kifogása merülne fel, célszerű elsődlegesen a Diákhitel Központ adatvédelmi tisztviselőjénél jelezni azt kivizsgálás céljából. Az adatvédelmi tisztviselő a Diákhitel Központ Zrt. postacímén vagy a e-mail címen érhető el. Az adatvédelmi tárgyú kérdések, kifogások a beérkezésüket követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül kivizsgálásra és megválaszolásra kerülnek.

Az érintett bármikor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye fennáll. A hatóság a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható valamennyi iratba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet, továbbá a Diákhitel Központtól felvilágosítást kérhet. A hatóság elérhetősége a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Az érintettek jogainak megsértése esetén, amennyiben az Adatkezelő azt az érintett kérelme ellenére sem orvosolja, az érintett bírósághoz fordulhat. A per a Fővárosi Törvényszéken, vagy – választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. Az egyes törvényszékek elérhetősége a www.birosag.hu honlapon található meg.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(hírlevélre feliratkozó érdeklődők személyes adatainak kezelése)

Az Európai Unió 2018. május 25-től alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a Diákhitel Központ Zrt. mint adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja a hírlevelére feliratkozó érdeklődőket:

Az adatkezelő:

név: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

cégjegyzékszám: 01-10-044593

telefonszám: +36 1 999 99 44

hivatalos honlap címe: www.diakhitel.hu

postacím: 1996 Budapest, Diákhitel Központ Zrt.

személyes ügyfélszolgálat: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. Fszt.

 

Az adatkezelés módja és célja:

A Diákhitel Központ évente néhány (3-5) alkalommal hírlevelet küld az ezen szolgáltatásra feliratkozó érintettek részére. A hírlevél a Diákhitel Központ főtevékenységével, a hallgatói hitelezéssel, illetőleg az általa forgalmazott diákhitel és képzési hitel-termékekkel kapcsolatban hasznos információkat magában foglaló tartalmakat küld ki tömeges e-mail útján. A hírlevelek nincsenek megszemélyesítve, minden feliratkozó ugyanazon tartalommal kap hírlevelet.

A hírlevél-küldés egy díjmentes szolgáltatás, amelyre önként jogosult bárki feliratkozni, aki betöltötte a 18. életévét. A feliratkozásra két lehetőség van:

 • A Diákhitel Központ évente több alkalommal is meghirdet online játékokat. Ezek tudásalapú promóciós játékok, amelyekben a helyesen válaszoló résztvevők között kisebb ajándékok kerülnek kisorsolásra. Ezen játékok keretében – de azokkal nem szoros összefüggésben – a résztvevők lehetőséget kapnak a hírlevélre történő feliratkozásra. A feliratkozás ebben az esetben a név és e-mail cím adatok megadásával és a hozzájárulás megadásával történik.
 • A Diákhitel Központ emellett évente szintén több alkalommal részt vesz támogatóként vagy promóciós megjelenőként hallgatók nagyobb számú részvételével járó rendezvényeken (pl. gólyatáborok, fesztiválok, egyetemi sportversenye), amely rendezvényeken a standnál a jelenlévők papíralapú hozzájáruló nyilatkozattal (és név, e-mail cím, valamint aláírás adataik megadásával) ugyancsak feliratkozhatnak a hírlevél-küldésre.

A hírlevél-küldés célja a Diákhitel Központ hiteltermékeinek népszerűsítése, illetve a hitellel már rendelkező ügyfelek számára hasznos információk közlése.

 

A kezelt adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • aláírás (offline feliratkozásnál)
 • annak ténye, hogy az érintett a 18. életévét már betöltötte

Adatkezelés jogalapja és időtartama:

Az adatkezelés jogalapját az érintett, azaz a hírlevélre feliratkozó adatkezeléshez való hozzájárulása adja. Erről a GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja rendelkezik.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, a legegyszerűbb módja a kiküldött hírlevélben található „leiratkozás” linkre kattintás, de enélkül is visszavonható a hozzájárulás a Diákhitel Központ fenti elérhetőségein, akár levélben, akár e-mail-ben, akár telefonon.

A hozzájárulás visszavonása esetén a Diákhitel Központ törli nyilvántartásából a korábban nyilvántartott, fenti személyes adatokat, a hozzájárulás visszavonása azonban nem teszi jogszerűtlenné a korábban, hozzájárulás alapján folytatott adatkezelést.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az érintett jogai:

a) Hozzáférés

Az érintett bármikor jogosult a Diákhitel Központtól tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy mely személyes adatait milyen célból és milyen időtartamban kezeli, ezen személyes adatokat milyen forrásból vette nyilvántartásba, és adatkezelésének mi a jogalapja. Az érintett úgyszintén tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy a Diákhitel Központ a személyes adatai kezelése során továbbítja-e azokat harmadik személynek, illetőleg igénybe vesz-e az adatfeldolgozót. Amennyiben igen, az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adattovábbítás címzettjéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, illetőleg az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatfeldolgozási tevékenységéről.

b) Helyesbítés kérése

Amennyiben a Diákhitel Központ által az érintettel összefüggésben kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, jogosult ezen adat helyesbítését kérni.

c) Törlés, zárolás kérése

A Diákhitel Központ az érintettel összefüggésben, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • az érintett kéri és az érintetti hozzájáruláson kívül nincs más jogalap;
 • ha hiányosak vagy tévesek, és ezen állapot nem orvosolható;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Panasztételi, jogorvoslati jogok:

Amennyiben az érintettnek a Diákhitel Központ adatkezelésével összefüggésben kérdése vagy kifogása merülne fel, célszerű elsődlegesen a Diákhitel Központ adatvédelmi tisztviselőjénél jelezni azt kivizsgálás céljából. Az adatvédelmi tisztviselő a Diákhitel Központ postacímén, illetve a  címen érhető el.

Amennyiben az érintett a fenti érintetti jogai gyakorlása során a Diákhitel Központ nem intézkedik határidőben, vagy nem tájékoztatja az intézkedés elutasításának indokáról, illetőleg a meghozott intézkedéssel az érintett nem ért egyet, vagy érintetti jog gyakorlásától függetlenül úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye fennáll, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A hatóság elérhetősége a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. www.naih.hu.

A hatóság a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható valamennyi iratba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet, továbbá a Diákhitel Központtól felvilágosítást kérhet. A Hatóság határozata ellen közigazgatási jogorvoslatnak nincs helye, azonban a Fővárosi Törvényszéken bírósági felülvizsgálati kérelem terjeszthető elő a 1055 Bp., Markó u. 27.

További lehetőség, hogy az érintett – a Hatóság fenti eljárásával párhuzamosan, vagy ahelyett – bírósághoz is fordulhat. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. Az egyes törvényszékek elérhetősége a www.birosag.hu/torvenyszekek címen található meg.

Egyéb információk:

A Diákhitel Központ az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe a hírlevelek – mint tömeges e-mailek – előállítására és kiküldésére. Az adatfeldolgozó adatai: VCC Live Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. Cg.: 01-09-735941).

A Diákhitel Központ az adatkezelés során harmadik országba nem továbbít személyes adatot, és automatizált döntéshozatali eljárást, profilalkotást nem alkalmaz.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetések hangrögzítése)

Az Európai Unió 2018. május 25-től alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a Diákhitel Központ Zrt. mint adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja az üzleti partnerek kapcsolattartóit:

Az adatkezelő:

név: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

cégjegyzékszám: 01-10-044593

telefonszám: +36 1 999 99 44

hivatalos honlap címe: www.diakhitel.hu

postacím: 1996 Budapest, Diákhitel Központ Zrt.

személyes ügyfélszolgálat: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. Fszt.

Az adatkezelés célja:

A Diákhitel Központ a fogyasztói jogok érvényesíthetősége céljából a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-ában foglaltaknak megfelelően telefonos és személyes ügyfélszolgálatot működtet a www.diakhitel.hu oldal Elérhetőségek menüpontjában közzétett nyitvatartási időben.

Az adatkezelés célja az, hogy – ha ehhez hozzájárul – a betelefonáló érintett által a beszélgetés során előadott, hiteligényléssel, hitelszerződéssel összefüggő kérelem vagy fogyasztói panasz az ügyfélszolgálat részéről részletes kivizsgálás, ügyintézés és megválaszolás céljából teljes egészében átadható és visszakereshető legyen a panasz vagy kérelem tárgya szerint hatáskörrel rendelkező szakterület részére. A hangrögzítés és a rögzített hangfelvétel belső továbbításának célja az, hogy mivel az ügyfélszolgálat a hitelszerződésekkel összefüggő nyilvántartásokban kezelt adatok lekérdezésére és módosítására csak szűk körben jogosult, az érintett hitelszerződéssel összefüggő kérelme vagy panasza teljeskörűen, minden elhangzott információ figyelembevételével kerülhessen kivizsgálásra az érintett háttérterület részéről, emellett az ügyfélszolgálati ügyintézők munkájának minőségbiztosítási folyamatai is megalapozottan és folyamatosan működtethetők legyenek.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés módja:

Az érintettel folytatott beszélgetés hanganyaga a következő személyes adatokat tartalmazza: név, szerződésszám, azonosítás során közölt természetes személyazonosító adatok és a fogyasztói kérelem vagy kifogás, továbbá az érintett hangja. A Diákhitel Központnak nincs ráhatása arra, hogy az érintett a rögzített beszélgetés során milyen személyes körülményeket, és ezzel összefüggésben milyen személyes adatokat – esetlegesen a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat – közöl. A Diákhitel Központ minden esetben úgy tekinti, hogy ezen adatokat az érintett önként – kifejezett hozzájárulása alapján – közölte abból a célból, hogy azok a kérelme kivizsgálása során figyelembevételre kerüljenek.

A hozzájárulás megadására a következőképpen kerül sor:

 • Személyes ügyfélszolgálat esetében a beszélgetés kezdetekor az ügyfélszolgálati ügyintéző megkérdezi az érintettet, hogy hozzájárul-e a hangfelvétel rögzítéséhez. Ha az érintett nem járul hozzá, a rögzítés nem indul el, ha pedig hozzájárul, az ügyintéző rögzített hívásként folytatja a beszélgetést.
 • Telefonos ügyfélszolgálat esetében a hozzájárulás megadására a fentiek szerint kerül sor, illetőleg amennyiben az automatikus hívásmenü-rendszer tartalmaz ilyen menüpontot, azérintett ezen menüpont kiválasztásával adja meg a hozzájárulását a hívás rögzítéséhez (a hozzájárulás megtagadása esetén rögzítés nélküli hívást kezdeményezhető). Rögzített hívás választása esetén a menürendszer automatikusan tájékoztatja a Hitelfelvevőt a készülő hangfájl egyedi azonosítójáról.

A rögzített hangfájl – hitelszerződéssel rendelkező érintett esetén – úgy kerül tárolásra, hogy az a Hitelfelvevő szerződésszáma, a hangfájl egyedi azonosítója és a hívás időpontja alapján kereshető.

Fogyasztói panasz esetében az ügyfélszolgálati ügyintéző jegyzőkönyvet is felvesz a Hitelfelvevő kifogásairól – amely tartalmazza a Hitelfelvevő nevét, szerződésszámát, a hívás vagy személyes ügyfélszolgálaton történő megjelenés időpontját és a panasz lényegi tartalmát, emellett személyesen előterjesztett panasz esetén a Hitelfelvevő aláírását is.

Az adatkezelés jogalapja:

A fenti adatkezelés jogalapja az érintett adatkezeléshez történő előzetes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Amennyiben az érintett a beszélgetés során személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatot közöl, ezen adatközlés az érintett kifejezett hozzájárulásának minősül – GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont.

Az adatkezelés időtartama:

A megőrzési idő a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a hangfelvétel készítését követő 5 éves időtartam lejártáig tart.

Az érintett jogai:

a) Hozzáférési jog

Az érintett bármikor jogosult a Diákhitel Központtól tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy mely személyes adatait milyen célból és milyen időtartamban kezeli, ezen személyes adatokat milyen forrásból vette nyilvántartásba, és adatkezelésének mi a jogalapja. Úgyszintén tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy a Diákhitel Központ a személyes adatai kezelése során továbbítja-e azokat harmadik személynek, illetőleg igénybe vesz-e az adatfeldolgozót. Amennyiben igen, jogosult tájékoztatást kérni az adattovábbítás címzettjéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, illetőleg az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatfeldolgozási tevékenységéről.

Az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetések esetében az érintett jogosult a rögzített hangfelvételt visszahallgatni, továbbá jogosult a hangfájlt kikérni:

– Amennyiben meg kívánja hallgatni a beszélgetést, erre a Diákhitel Központ 1027 Bp. Kacsa utca 15-23. Fszt-i személyes ügyfélszolgálatán kerülhet sor előzetesen egyeztetett időpontban.

– Amennyiben az érintett ki kívánja kérni a hangfelvételt, erre vonatkozó kérelmét a Diákhitel Központ fenti elérhetőségein bármilyen formában előterjesztheti. A hangfájl a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül kerül kiküldésre az érintett által megadott e-mail címre mp3 formátumban.

b) Törlés kérése

Az érintett bármikor jogosult a Diákhitel Központ fenti elérhetőségein a vele összefüggésben készült hangfelvételek törlését kérni. Amennyiben a hozzájárulását később visszavonja, ezen nyilatkozata törlési kérelemnek is minősül, mindazonáltal a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelést nem teszi jogszerűtlenné. A törlésre a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül kerül sor, és ennek megtörténtéről az érintett a megjelölt elérhetőségén értesítésre kerül.

Panasztételi, jogorvoslati jogok:

Amennyiben az érintettnek a Diákhitel Központ adatkezelésével összefüggésben kérdése vagy kifogása merülne fel, célszerű elsődlegesen a Diákhitel Központ adatvédelmi tisztviselőjénél jelezni azt kivizsgálás céljából. Az adatvédelmi tisztviselő a Diákhitel Központ postacímén, illetve a  címen érhető el.

Amennyiben azérintett a fenti érintetti jogai gyakorlása során a Diákhitel Központ nem intézkedik határidőben, vagy nem tájékoztatja az intézkedés elutasításának indokáról, illetőleg a meghozott intézkedéssel az érintett nem ért egyet, vagy érintetti jog gyakorlásától függetlenül úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye fennáll, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A hatóság elérhetősége a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. www.naih.hu.

A hatóság a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható valamennyi iratba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet, továbbá a Diákhitel Központtól felvilágosítást kérhet. A Hatóság határozata ellen közigazgatási jogorvoslatnak nincs helye, azonban a Fővárosi Törvényszéken bírósági felülvizsgálati kérelem terjeszthető elő a 1055 Bp., Markó u. 27.

További lehetőség, hogy a pályázó – a Hatóság fenti eljárásával párhuzamosan, vagy ahelyett – bírósághoz is fordulhat. A per a pályázó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. Az egyes törvényszékek elérhetősége a www.birosag.hu/torvenyszekek címen található meg.

Egyéb információk:

A Diákhitel Központ az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe a hangfájlok tárolására: VCC Live Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. Cg.: 01-09-735941).

A Diákhitel Központ harmadik országba nem továbbít személyes adatot, és automatizált döntéshozatali eljárást, profilozást nem alkalmaz.

A Diákhitel Központ Zrt. folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, és minden ésszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében, de az adatok időközben változhatnak, ezért a Diákhitel Központ Zrt. weboldalain közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, a Diákhitel Központ Zrt. nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljes körűségéért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

A Diákhitel Központ Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa. A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Diákhitel Központ Zrt-t semmiféle felelősség nem terheli.

A Diákhitel Központ Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ-továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából származnak.

A Diákhitel Központ Zrt. weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. Weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag a Diákhitel Központ Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Személyes adatok kezelése a weblap böngészése során

Az adatkezelés célja: a honlap-látogatottsági adatok generálása , a honlap biztonságos működésének ellenőrzése valamint a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítése és elhárítása.

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: az oldalra való belépés ideje, az oldalról való távozás ideje, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. Tekintettel arra, hogy a fenti adatokat a Diákhitel Központ Zrt. semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne, a Diákhitel Központ Zrt. szempontjából ezen adatok nem minősülnek személyes adatnak.

Az adatkezelés időtartama: A naplófájlok folyamatosan frissülnek, és a napi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig tárolásra kerülnek a Diákhitel Központ Zrt. szerverén.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Amennyiben Ön Interneten üzenetet küld, vagy megadja e-mail címét illetőleg egyéb adatait a Diákhitel Központ Zrt. részére, azért hogy az Ön számára – a honlapunkon jelzett helyeken és formában, valamint jogosultsággal – tájékoztató anyagokat küldjünk, úgy az IP címének megadásával Ön lehetővé teheti számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak a Diákhitel Központ Zrt. honlapján történő megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Erre irányuló kérelmét a  címre küldött email útján közölheti.

A Diákhitel Központ Zrt. minden elvárható intézkedést megtesz a fenti adatok biztonságos kezelése érdekében. Az adatkezelés érintettjeinek jogai vonatkozásában a Diákhitel Központ a GDPR III. fejezetében foglaltakat tekinti irányadónak.

Az Interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A Diákhitel Központ Zrt. felé benyújtott, közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel kapcsolatos tájékoztatási, valamint adatvédelmi feladatokat a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság látja el.

Fontos! Személyes, hitelügyintézéssel kapcsolatos kérdésekkel minden esetben a +36 1 999 99 44-es telefonszámon vagy az  címen keressenek.

A közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet jelezni. A Marketing és Kommunikációs Igazgatóság legfeljebb 15 napon belül eleget tesz az igény teljesítésének. Megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíti az igénylőt.

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

Tisztelt Ügyfelünk!

A Diákhitel Központ Zrt. alapvető törekvése, hogy a hallgatói hitelrendszert a vonatkozó jogszabályban foglalt célnak megfelelően, valamennyi Ügyfele megelégedésére működtesse.

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti a panasztétel joga. Ez alapján bármilyen, a hiteltermékeink forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartás, tevékenység vagy mulasztás miatt kifogással élhet Társaságunknál.

Kiemelten fontos számunkra, hogy ügyfeleink visszajelzései alapján folyamatosan javítsuk szolgáltatási színvonalunkat.

 Panaszbejelentési módok, elérhetőségek

Ügyfeleink a panaszaikat az alábbi, bármely módon Társaságunk tudomására hozhatják:

1.1. Szóbeli panasz

Szóbeli panaszát személyesen vagy telefonon tudja megtenni ügyfélszolgálati munkatársainknál az alábbi elérhetőségeken:

Társaságunk ügyfelek számára nyitva álló személyes ügyfélszolgálatának címe: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

hétfő: 08.00-18.00
kedd-csütörtök: 08.00-16.00
péntek: 08.00-14.00

Telefonos ügyfélszolgálatunk hívószáma: +36 1 999 99 44

Élő hangos telefonos ügyfélszolgálatunk hívható:
hétfő-péntek: 08.00-16.00

Telefonon történő panaszkezelés esetén az Ön és Társaságunk munkatársa közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük, mely hangfelvételt Társaságunk 5 évig megőrzi. A megőrzött hangfelvétel visszahallgatását az Ön kérésére előzetes időpontegyeztetéssel személyes ügyfélszolgálatunkon biztosítjuk.

1.2. Írásbeli panasz

Írásbeli panaszát az alábbi módokon juttathatja el Társaságunkhoz:

Panasza megtételére meghatalmazott útján is lehetősége van. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha például:

– a panaszbeadványt Ön sajátkezűleg – azaz nem szövegszerkesztővel vagy elektronikus levelezőrendszerben – írja, és beadványát aláírja, vagy

–  ha nem sajátkezűleg írta a panaszbeadványát, két tanú igazolja, hogy ezen beadványt Ön előttük írta alá vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, és – az előzőek igazolása érdekében – az okiratot mindkét tanú aláírja (szükséges továbbá ugyanezen az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét utóbbi hiányában a tartózkodási helyüket olvashatóan feltüntetni).

A meghatalmazást a panaszt tartalmazó beadványhoz kell mellékelni egy eredeti példányban.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszbejelentés során megadott személyes adatokat Társaságunk csak a panasz kivizsgálása céljából, a https://diakhitel.hu weboldal egyéb közzétételek c. menüpontja alatt közzétett, a hitelszerződések részét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő módon és ideig kezeli, azokat harmadik személyek számára nem továbbítja.

 1. A panasz kivizsgálása, válaszadás 

A szóbeli – ideértve a személyesen és a telefonon tett – panaszt azonnal megvizsgáljuk, és lehetőség szerint azonnal orvosoljuk. Amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel.

Személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv egy másolati példányát helyben átadjuk Önnek, telefonon közölt szóbeli panasz esetén pedig legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal együtt megküldjük az Ön részére.

A panaszról felvett jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

 • a Panaszos nevét, lakcímét,
 • a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,
 • a Panaszos panaszának részletes leírását, a Panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét,
 •  Társaságunk nyilatkozatát a panasszal kapcsolatos álláspontról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a panasszal érintett szerződés számát,
 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és a Panaszos aláírását,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát,
 • a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét.

A panaszt a diákhitel és a képzési hitel folyósításával, az ügyfélszámlavezetéssel és az ügyfélkérelmek intézésével foglalkozó szakterülettől független, annak szabályszerű működését ellenőrző Törvényességi és panaszkezelési osztályunk – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§-ában foglaltaknak megfelelően – az előterjesztéstől számított 30 napon belül kivizsgálja. A panasz kivizsgálásának eredményéről Társaságunk írásban, álláspontját részletesen indokolva tájékoztatja Önt, és intézkedik a válasz közlése iránt ugyancsak – a panasz benyújtásától számított – 30 napon belül, illetőleg amennyiben szükséges intézkedést kezdeményez a panasz okának kiküszöbölése és a jogszerűség megteremtése érdekében.

Amennyiben Ön a korábbi, érdemben már megválaszolt panaszával azonos tartalommal terjeszt elő olyan panaszt, amely új információt nem tartalmaz, és Társaságunk a korábbi álláspontját fenntartja, Társaságunk jogosult a válaszadási kötelezettségét a korábbi válaszlevelére történő hivatkozással, valamint a panasz elutasítása esetén nyújtandó tájékoztatással teljesíteni.

Társaságunk mellőzheti továbbá azon fogyasztói panaszok kivizsgálását, amelyeket azonosíthatatlan személy (például: név nélkül vagy becenév, álnév használatával) tett meg.

Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos panaszok esetén Társaságunk a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről Önt írásban, haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatja.

 1. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben a panaszbejelentésére kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy panaszát Társaságunk nem megfelelően kezelte, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telik el, – panaszának jellegétől függően – a következő jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

3.1.Fogyasztóvédelmi hatósághoz való fordulás

Amennyiben Ön úgy véli, hogy Társaságunk kötelező fogyasztóvédelmi rendelkezést sértett meg (azaz panasza nem a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival vagy a szerződés megszűnésével kapcsolatos), úgy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat és fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatását kezdeményezheti (a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor nem terjed ki az egyedi, vitás fogyasztóvédelmi ügyek rendezésére, amelyre a békéltető testületek rendelkeznek hatáskörrel – lásd a 3.2. alpontban).

A fogyasztóvédelmi hatóság feladatait általános feladatkörrel – bizonyos kivételektől eltekintve – a fővárosi és a vármegyei kormányhivatalok látják el, eljárásukról bővebb információ található a következő internetes linken: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

A kormányhivatalok elérhetőségeiről a www.kormanyhivatal.hu internetes honlapon, illetve részletesen az alábbiakban tájékozódhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

telefon: (1) 450-2598

e-mail: 

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Főosztály

cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

telefon: (1) 459-4843

e-mail: 

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.

telefon: 76/795-710

e-mail: 

honlap: http://bkmkh.hu/fogyasztovedelmi_osztaly

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

telefon: (72) 795-398

e-mail:

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/szervezeti-egysegek-menu/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 5600 Békéscsaba József Attila u. 2-4.

telefon: (66) 546-150

e-mail:

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/elerhetoseg-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

telefon: 46/512-971

e-mail: 

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/szervezet/hatosagi-foosztaly

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

telefon: 62/680-530

e-mail: 

honlap: http://www.csmkh.hu/hu/muszaki-hatosagi-foosztaly

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

(levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 936)

telefon: 06-22-501-751

e-mail: 

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.

telefon: (96) 795-950

e-mail: 

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.

telefon: (+36 52) 533-924

e-mail:

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Heves Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. (levélcím: 3301 Eger, Pf. 216.)

telefon: 06 (36) 515-469

e-mail: 

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/–/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 5000 Szolnok, Indóház u. 8.

telefon: (56) 795-165

e-mail:

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly/fogyasztovedelmi-osztaly

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u.2.

telefon: (34) 309-303

e-mail:

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/elerhetoseg-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly/fogyasztovedelmi-osztaly

 

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 3100 Salgótarján, Karancs út 54. (levélcím: 3100 Salgótarján, Pf. 308.)

telefon: 06 (32) 511-116

e-mail: 

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.

telefon: 06 (82) 510-868

e-mail:

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezeti-egysegek/kozlekedesi

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. (levelezési cím: 4401 Nyíregyháza Pf:77.)

telefon: 06-42/500-694

e-mail: 

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly-2020

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

telefon: (74) 795-385

e-mail:

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Vas Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály                          

cím: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. (levélcím: 9701 Szombathely, Pf. 29)

telefon: 94/ 505-220, 94/ 505-219

e-mail: 

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

telefon: (88) 550-510

e-mail:

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly

Zala Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.

telefon: 92/510-530

e-mail:

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 • Békéltető testületi eljárás igénybevétele

Ha panasza a Diákhitel Központ Zrt-vel megkötött hitelszerződéssel kapcsolatos egyedi, vitás üggyel függ össze, amelynek rendezése Társaságunkkal nem vezetett eredményre, úgy igénybe veheti a fővárosi, illetve a vármegyei kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek eljárását.

A békéltető testületi eljárás ingyenes, gyors, egyszerű. Célja a panaszos fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy bíróságon kívüli rendezése elsősorban egyezség létrehozatala útján. Az eljárásra elsősorban a panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti vármegyei (vagy a fővárosi) békéltető testület az illetékes. Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában az illetékességet a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.  Mindezeken túlmenően –a fogyasztó kifejezett, erre irányuló kérelme alapján – az eljárásra az a békéltető testület is illetékes, amelyet a fogyasztó a békéltető testületi eljárás lefolytatására irányuló kérelmében megjelöl.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 29. § (11) bekezdése alapján Társaságunkat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró békéltető testülettel szemben együttműködési kötelezettség terheli, és a békéltető testületi eljárást igénybe veszi:

– ennek keretében Társaságunk a békéltető testület felhívása esetén köteles az Fgytv. 29. § (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratot megküldeni a békéltető testület számára, emellett

– Társaságunk a békéltető testület előtti személyes meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani (a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével).

Azonban, ha nem a Diákhitel Központ Zrt. székhelye szerinti békéltető testület (azaz nem a Budapesti Békéltető Testület előtt) indítja meg az eljárást, ez utóbbi esetben Társaságunk együttműködési kötelezettsége kizárólag a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunk nem tett a székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testületnél, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál sem – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – olyan általános alávetési nyilatkozatot, amelyben vállalta volna a békéltető testületi eljárásnak, egyezség hiányában pedig a békéltető eljárásban hozott határozatnak való alávetést.

A békéltető testületek eljárásáról további információk találhatóak a következő internetes linken: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek.

A békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím:

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; 70 938 4765; (+36) 70 938 4764

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: https://www.bmkik.hu/index.php?id=1317

E-mail cím: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. (levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.)

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111. (levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.:10.)

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím: 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím:

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím:

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://bekeltetesgyor.hu/hu/

E-mail cím: 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: ;

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint (levélcím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.)

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulethttp://www.jaszbekeltetes.hu/

E-mail cím: 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-012

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kem-bekeltetes.webnode.hu

E-mail cím:

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.bekeltetes-nograd.hu

E-mail cím: 

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: 

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mail cím: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail cím: 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás helye: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím:

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (levelezési cím: H-8200 Veszprém, Pf. 220.)

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.huwww.veszpremikamara.hu/a-bekelteto-testuletrol

E-mail cím:

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Honlap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím:

3.3. Online vitarendezés

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Bizottság létrehozta az úgynevezett online vitarendezési platformot (platform), amelyet szintén igénybe vehet a Diákhitel Központ Zrt-vel fennálló panasza rendezéséhez, amennyiben a hitelszerződés megkötésére online (a Diákhitel Direkt internetes felületen) került sor.

A platform célja, hogy a panaszos fogyasztó és a vállalkozás bíróságon kívül, online úton rendezze a vitás ügyét egy az eljárásba bevont békéltető testület segítségével.

Az online vitarendezési platform az alábbi internetes linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

 • Bírósági eljárás kezdeményezése

Lehetősége van arra is, hogy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése, valamint referenciaadatainak a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történt jogellenes átadása és kezelése, illetve azok helyesbítése vagy törlése céljából a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben (a továbbiakban: Pp.) foglaltak szerint bírósági eljárást kezdeményezzen az adott eljárásra illetékes bíróság előtt (a KHR-rel kapcsolatos perekben a Pp. szabályait a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni).

 • A területileg illetékes bíróság a Diákhitel Központ Zrt. esetében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.), illetve a Fővárosi Törvényszék (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.). A fogyasztó emellett a Diákhitel Központ Zrt-vel szemben fennálló, a hitelszerződéssel kapcsolatos jogviszonyból fakadó igénye érvényesítése érdekében a pert a belföldi lakóhelye (ennek hiányában pedig a belföldi tartózkodási helye) szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.
 • Amennyiben a kifogás a KHR-be történt jogellenes adatátadással és adatkezeléssel, illetve azok helyesbítésével vagy törlésével kapcsolatos, akkor a keresetlevelet a kifogást előterjesztő személy lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani. Az Ön lakóhelye szerinti illetékes járásbíróság elérhetőségét a https://birosag.hu weboldalon keresheti ki.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztóvédelmi referens útján tart kapcsolatot a nagyvállalatokkal.

Társaságunk fogyasztóvédelmi referensének elérhetősége:

Diákhitel Központ Zrt. – Fogyasztóvédelmi referens 1996 Budapest

Amennyiben az érintettnek a Diákhitel Központ adatkezelésével összefüggésben kérdése vagy kifogása merülne fel, célszerű elsődlegesen a Diákhitel Központ adatvédelmi tisztviselőjénél jelezni azt kivizsgálás céljából. Az adatvédelmi tisztviselő a Diákhitel Központ postacímén, illetve a címen érhető el.

Amennyiben az érintett a fenti érintetti jogai gyakorlása során a Diákhitel Központ nem intézkedik határidőben – a GDPR alapján egy hónapon belül -, vagy nem tájékoztatja az intézkedés elutasításának indokáról, illetőleg a meghozott intézkedéssel az érintett nem ért egyet, vagy érintetti jog gyakorlásától függetlenül úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye fennáll, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A hatóság elérhetősége a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. www.naih.hu.

A hatóság a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható valamennyi iratba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet, továbbá a Diákhitel Központtól felvilágosítást kérhet. A Hatóság határozata ellen közigazgatási jogorvoslatnak nincs helye, azonban a Fővárosi Törvényszéken bírósági felülvizsgálati kérelem terjeszthető elő a 1055 Bp., Markó u. 27.

További lehetőség, hogy az érintett – a Hatóság fenti eljárásával párhuzamosan, vagy ahelyett – bírósághoz is fordulhat. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. Az egyes törvényszékek elérhetősége a www.birosag.hu/torvenyszekek címen található meg.