Panaszkezelés, fogyasztóvédelem

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

Tisztelt Ügyfelünk!

A Diákhitel Központ Zrt. alapvető törekvése, hogy a hallgatói hitelrendszert a vonatkozó jogszabályban foglalt célnak megfelelően, valamennyi Ügyfele megelégedésére működtesse.

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti a panasztétel joga. Ez alapján bármilyen, a hiteltermékeink forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartás, tevékenység vagy mulasztás miatt kifogással élhet Társaságunknál.

Kiemelten fontos számunkra, hogy ügyfeleink visszajelzései alapján folyamatosan javítsuk szolgáltatási színvonalunkat.

 

 1. Panaszbejelentési módok, elérhetőségek

Ügyfeleink a panaszaikat az alábbi, bármely módon Társaságunk tudomására hozhatják:

1.1. Szóbeli panasz

Szóbeli panaszát személyesen vagy telefonon tudja megtenni ügyfélszolgálati munkatársainknál az alábbi elérhetőségeken:

Társaságunk ügyfelek számára nyitva álló személyes ügyfélszolgálatának címe: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

 • hétfő: 08.00-18.00
 • kedd-csütörtök: 08.00-16.00
 • péntek: 08.00-14.00

Telefonos ügyfélszolgálatunk hívószáma: +36 1 999 99 44

Élő hangos telefonos ügyfélszolgálatunk hívható:

 • hétfő-péntek: 08.00-16.00

Telefonon történő panaszkezelés esetén az Ön és Társaságunk munkatársa közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük, mely hangfelvételt Társaságunk 5 évig megőrzi. A megőrzött hangfelvétel visszahallgatását az Ön kérésére előzetes időpontegyeztetéssel személyes ügyfélszolgálatunkon biztosítjuk.

1.2. Írásbeli panasz

Írásbeli panaszát az alábbi módokon juttathatja el Társaságunkhoz:

 • postai úton a Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest címen vagy internetes honlapunk üzenetküldő felületén keresztül (https://diakhitel.hu/elerhetoseg),
 • elektronikus úton az info@diakhitel.hu e-mail címen,
 • faxon a +36 1 224 96 71 számon,
 • személyesen benyújtva ügyfélszolgálatunknál a 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. címen, a fentebb megjelölt nyitvatartási időben.

Panasza megtételére meghatalmazott útján is lehetősége van. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha például:

– a panaszbeadványt Ön sajátkezűleg – azaz nem szövegszerkesztővel vagy elektronikus levelezőrendszerben – írja, és beadványát aláírja, vagy

–  ha nem sajátkezűleg írta a panaszbeadványát, két tanú igazolja, hogy ezen beadványt Ön előttük írta alá vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, és – az előzőek igazolása érdekében – az okiratot mindkét tanú aláírja (szükséges továbbá ugyanezen az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét utóbbi hiányában a tartózkodási helyüket olvashatóan feltüntetni).

A meghatalmazást a panaszt tartalmazó beadványhoz kell mellékelni egy eredeti példányban.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszbejelentés során megadott személyes adatokat Társaságunk csak a panasz kivizsgálása céljából, a https://diakhitel.hu weboldal egyéb közzétételek c. menüpontja alatt közzétett, a hitelszerződések részét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő módon és ideig kezeli, azokat harmadik személyek számára nem továbbítja.

 1. A panasz kivizsgálása, válaszadás 

A szóbeli – ideértve a személyesen és a telefonon tett – panaszt azonnal megvizsgáljuk, és lehetőség szerint azonnal orvosoljuk. Amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel.

Személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv egy másolati példányát helyben átadjuk Önnek, telefonon közölt szóbeli panasz esetén pedig legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal együtt megküldjük az Ön részére.

A panaszról felvett jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

 • a Panaszos nevét, lakcímét,
 • a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,
 • a Panaszos panaszának részletes leírását, a Panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét,
 •  Társaságunk nyilatkozatát a panasszal kapcsolatos álláspontról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a panasszal érintett szerződés számát,
 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és a Panaszos aláírását,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát,
 • a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét.

A panaszt a diákhitel folyósításával, az ügyfélszámlavezetéssel és az ügyfélkérelmek intézésével foglalkozó szakterülettől független, annak szabályszerű működését ellenőrző Törvényességi és panaszkezelési osztályunk – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§-ában foglaltaknak megfelelően – az előterjesztéstől számított 30 napon belül kivizsgálja., A panasz kivizsgálásának eredményéről Társaságunk írásban, álláspontját részletesen indokolva tájékoztatja Önt, és intézkedik a válasz közlése iránt ugyancsak – a panasz benyújtásától számított – 30 napon belül, illetőleg amennyiben szükséges intézkedést kezdeményez a panasz okának kiküszöbölése és a jogszerűség megteremtése érdekében.

 

A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos panaszok esetén Társaságunk a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről Önt írásban, haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatja.

 1. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben a panaszbejelentésére kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy panaszát Társaságunk nem megfelelően kezelte, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telik el, – panaszának jellegétől függően – a következő jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

3.1. Fogyasztóvédelmi hatósághoz való fordulás

Amennyiben Ön úgy véli, hogy Társaságunk kötelező fogyasztóvédelmi rendelkezést sértett meg (azaz panasza nem a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival vagy a szerződés megszűnésével kapcsolatos), úgy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat és fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatását kezdeményezheti (a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor nem terjed ki az egyedi, vitás fogyasztóvédelmi ügyek rendezésére, amelyre a békéltető testületek rendelkeznek hatáskörrel – lásd a 3.2. alpontban).

A fogyasztóvédelmi hatóság feladatait általános feladatkörrel – bizonyos kivételektől eltekintve – a fővárosi és a megyei kormányhivatalok látják el, eljárásukról bővebb információ található a következő internetes linken: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

A kormányhivatalok elérhetőségeiről a www.kormányhivatal.hu internetes honlapon, illetve részletesen az alábbiakban tájékozódhat:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti

-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Főosztály

e-mail: fogyved@pest.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezetiegysegek-

elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

honlap: http://bkmkh.hu/fogyasztovedelmi_osztaly/elerhetoseg

ek/

 

Baranya Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/szervezetiegysegek-

menu/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesimeresugyi-

es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Békés Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyved@bekes.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/elerhetosegszervezet/

kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-esfogyasztovedelmi-

foosztaly

 

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abaujzemplen/

szervezet/hatosagi-foosztaly

 

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

honlap: http://www.csmkh.hu/hu/muszaki-hatosagi-foosztaly

 

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyved@fejer.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/elerhetosegek

-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesimeresugyi-

es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-mosonsopron/

elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszakiengedelyezesi-

meresugyi-es-fogyasztovedelmifoosztaly

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdubihar/

elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszakiengedelyezesi-

meresugyi-es-fogyasztovedelmifoosztaly

 

Heves Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyved@heves.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/–/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: jasz.fogyved@jasz.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly/fogyasztovedelmi-osztaly

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/elerhetoseg-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly/fogyasztovedelmi-osztaly

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyved@nograd.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezeti-egysegek/kozlekedesi

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly-2020

 

Tolna Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Vas Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly

 

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

 

 • Békéltető testületi eljárás igénybevétele

 

Ha panasza a Diákhitel Központ Zrt-vel megkötött hitelszerződéssel kapcsolatos egyedi, vitás üggyel függ össze, amelynek rendezése Társaságunkkal nem vezetett eredményre, úgy igénybe veheti a fővárosi, illetve a megyei kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek eljárását.

 

A békéltető testületi eljárás ingyenes, gyors, egyszerű. Célja a panaszos fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy bíróságon kívüli rendezése elsősorban egyezség létrehozatala útján. Az eljárásra elsősorban a panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (vagy a fővárosi) békéltető testület az illetékes. Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában az illetékességet a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.  Mindezeken túlmenően –a fogyasztó kifejezett, erre irányuló kérelme alapján – az eljárásra az a békéltető testület is illetékes, amelyet a fogyasztó a békéltető testületi eljárás lefolytatására irányuló kérelmében megjelöl.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 29. § (11) bekezdése alapján Társaságunkat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró békéltető testülettel szemben együttműködési kötelezettség terheli, és a békéltető testületi eljárást igénybe veszi:

 

– ennek keretében Társaságunk a békéltető testület felhívása esetén köteles az Fgytv. 29. § (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratot megküldeni a békéltető testület számára, emellett

 

– Társaságunk a békéltető testület előtti személyes meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani (a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével).

 

Azonban, ha nem a Diákhitel Központ Zrt. székhelye szerinti békéltető testület (azaz nem a Budapesti Békéltető Testület előtt) indítja meg az eljárást, ez utóbbi esetben Társaságunk együttműködési kötelezettsége kizárólag a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A békéltető testületek eljárásáról további információk találhatóak a következő internetes linken: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek.

 

A békéltető testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Honlap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

3.3. Online vitarendezés

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Bizottság létrehozta az úgynevezett online vitarendezési platformot (platform), amelyet szintén igénybe vehet a Diákhitel Központ Zrt-vel fennálló panasza rendezéséhez, amennyiben a hitelszerződés megkötésére online (a Diákhitel Direkt internetes felületen) került sor.

A platform célja, hogy a panaszos fogyasztó és a vállalkozás bíróságon kívül, online úton rendezze a vitás ügyét egy az eljárásba bevont békéltető testület segítségével.

Az online vitarendezési platform az alábbi internetes linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

 • Bírósági eljárás kezdeményezése
 • Lehetősége van arra is, hogy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése, valamint referenciaadatainak a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történt jogellenes átadása és kezelése, illetve azok helyesbítése vagy törlése céljából a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben (a továbbiakban: Pp.) foglaltak szerint bírósági eljárást kezdeményezzen az adott eljárásra illetékes bíróság előtt (a KHR-rel kapcsolatos perekben a Pp. szabályait a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni).
 • A területileg illetékes bíróság a Diákhitel Központ Zrt. esetében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.), illetve a Fővárosi Törvényszék (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.). A fogyasztó emellett a Diákhitel Központ Zrt-vel szemben fennálló, a hitelszerződéssel kapcsolatos jogviszonyból fakadó igénye érvényesítése érdekében a pert a belföldi lakóhelye (ennek hiányában pedig a belföldi tartózkodási helye) szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.
 • Amennyiben a kifogás a KHR-be történt jogellenes adatátadással és adatkezeléssel, illetve azok helyesbítésével vagy törlésével kapcsolatos, akkor a keresetlevelet a kifogást előterjesztő személy lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani. Az Ön lakóhelye szerinti illetékes járásbíróság elérhetőségét a https://birosag.hu weboldalon keresheti ki.

Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztóvédelmi referens útján tart kapcsolatot a nagyvállalatokkal.

Társaságunk fogyasztóvédelmi referensének elérhetősége:

Diákhitel Központ Zrt. – Fogyasztóvédelmi referens 1996 Budapest