DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Tájékoztató a panaszügyintézésről

Tisztelt Ügyfelünk!

A Diákhitel Központ Zrt. alapvető törekvése, hogy a hallgatói hitelrendszert a vonatkozó jogszabályban foglalt célnak megfelelően, valamennyi Ügyfele megelégedésére működtesse.

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti a panasztétel joga. Ez alapján bármilyen, a hiteltermékeink forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartás, tevékenység vagy mulasztás miatt kifogással élhet Társaságunknál.

Kiemelten fontos számunkra, hogy ügyfeleink visszajelzései alapján folyamatosan javítsuk szolgáltatási színvonalunkat.

Panaszbejelentési módok, elérhetőségek

Ügyfeleink a panaszaikat az alábbi, bármely módon Társaságunk tudomására hozhatják:

1.1. Szóbeli panasz

Szóbeli panaszát személyesen vagy telefonon tudja megtenni ügyfélszolgálati munkatársainknál az alábbi elérhetőségeken:

Társaságunk ügyfelek számára nyitva álló személyes ügyfélszolgálatának címe: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

hétfő: 08.00-18.00

kedd-csütörtök: 08.00-16.00

péntek: 08.00-14.00

Telefonos ügyfélszolgálatunk hívószáma: +36 1 999 99 44

Élőhangos telefonos ügyfélszolgálatunk hívható:

hétfő-péntek: 08.00-16.00

Telefonon történő panaszkezelés esetén az Ön és Társaságunk munkatársa közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük, mely hangfelvételt Társaságunk 5 évig megőrzi. A megőrzött hangfelvétel visszahallgatását az Ön kérésére előzetes időpontegyeztetéssel személyes ügyfélszolgálatunkon biztosítjuk.

1.2. Írásbeli panasz

Írásbeli panaszát az alábbi módokon juttathatja el Társaságunkhoz:

• postai úton a Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest címen vagy internetes honlapunk üzenetküldő felületén keresztül (https://diakhitel.hu/elerhetoseg),

• elektronikus úton az info@diakhitel.hu e-mail címen,

• faxon a +36 1 224 96 71 számon,

• személyesen benyújtva ügyfélszolgálatunknál a 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. címen, a fentebb megjelölt nyitvatartási időben.

Panasza megtételére meghatalmazott útján is lehetősége van. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha például:

– a panaszbeadványt Ön sajátkezűleg – azaz nem szövegszerkesztővel vagy elektronikus levelezőrendszerben – írja, és beadványát aláírja, vagy

– ha nem sajátkezűleg írta a panaszbeadványát, két tanú igazolja, hogy ezen beadványt Ön előttük írta alá vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, és – az előzőek igazolása érdekében – az okiratot mindkét tanú aláírja (szükséges továbbá ugyanezen az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét utóbbi hiányában a tartózkodási helyüket olvashatóan feltüntetni).

A meghatalmazást a panaszt tartalmazó beadványhoz kell mellékelni egy eredeti példányban.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszbejelentés során megadott személyes adatokat Társaságunk csak a panasz kivizsgálása céljából, a https://diakhitel.hu weboldal „Egyéb közzétételek” c. menüpontja alatt – annak „Üzletszabályzat” c. pontjában – közzétett, a hitelszerződések részét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő módon és ideig kezeli, azokat harmadik személyek számára nem továbbítja.

2. A panasz kivizsgálása, válaszadás

A szóbeli – ideértve a személyesen és a telefonon tett – panaszt azonnal megvizsgáljuk, és lehetőség szerint azonnal orvosoljuk. Amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel.

Személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv egy másolati példányát helyben átadjuk Önnek, telefonon közölt szóbeli panasz esetén pedig legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal együtt megküldjük az Ön részére.

A panaszról felvett jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

• a Panaszos nevét, lakcímét,

• a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,

• a Panaszos panaszának részletes leírását, a Panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét,

• Társaságunk nyilatkozatát a panasszal kapcsolatos álláspontról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

• a panasszal érintett szerződés számát,

• személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és a Panaszos aláírását,

• telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát,

• a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét.

A panaszt a diákhitel és a képzési hitel folyósításával, az ügyfélszámlavezetéssel és az ügyfélkérelmek intézésével foglalkozó szakterülettől független, annak szabályszerű működését ellenőrző Jogi és compliance igazgatóságunk – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§-ában foglaltaknak megfelelően – az előterjesztéstől számított 30 napon belül kivizsgálja. A panasz kivizsgálásának eredményéről Társaságunk írásban, álláspontját részletesen indokolva tájékoztatja Önt, és intézkedik a válasz közlése iránt ugyancsak – a panasz benyújtásától számított – 30 napon belül, illetőleg amennyiben szükséges intézkedést kezdeményez a panasz okának kiküszöbölése és a jogszerűség megteremtése érdekében.

Amennyiben Ön a korábbi, érdemben már megválaszolt panaszával azonos tartalommal terjeszt elő olyan panaszt, amely új információt nem tartalmaz, és Társaságunk a korábbi álláspontját fenntartja, Társaságunk jogosult a válaszadási kötelezettségét a korábbi válaszlevelére történő hivatkozással, valamint a panasz elutasítása esetén nyújtandó tájékoztatással teljesíteni.

Társaságunk mellőzheti továbbá azon fogyasztói panaszok kivizsgálását, amelyeket azonosíthatatlan személy (például: név nélkül vagy becenév, álnév használatával) tett meg.

A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos panaszok esetén Társaságunk a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről Önt írásban, haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatja.

3. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a panaszbejelentésére kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy panaszát Társaságunk nem megfelelően kezelte, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telik el, – panaszának jellegétől függően – a következő jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

3.1.Fogyasztóvédelmi hatósághoz való fordulás

Amennyiben Ön úgy véli, hogy Társaságunk kötelező fogyasztóvédelmi rendelkezést sértett meg (azaz panasza nem a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival vagy a szerződés megszűnésével kapcsolatos), úgy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat és fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatását kezdeményezheti (a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor nem terjed ki az egyedi, vitás fogyasztóvédelmi ügyek rendezésére, amelyre a békéltető testületek rendelkeznek hatáskörrel – lásd a 3.2. alpontban).

A fogyasztóvédelmi hatóság feladatait általános feladatkörrel – bizonyos kivételektől eltekintve – a fővárosi és a vármegyei kormányhivatalok látják el, eljárásukról bővebb információ található a következő internetes linken: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

A kormányhivatalok elérhetőségeiről a https://kormanyhivatalok.hu/ internetes honlapon, illetve részletesen az alábbiakban tájékozódhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.

telefon: (1) 450-2598

e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/budapest/megye/szervezet/fogyasztovedelmi-foosztaly

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Főosztály

cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u.10-12.

telefon: (1) 459-4843

e-mail: fogyved@pest.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest/megye/szervezet/fogyasztovedelmi-foosztaly

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.

telefon: 76/795-710

e-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/bacs-kiskun/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

telefon: (72) 795-398

e-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/baranya/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

telefon: (66) 546-150

e-mail: fogyved@bekes.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/bekes/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

telefon: 46/512-971

e-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/hatosagi-foosztaly

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

telefon: 62/680-530

e-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/csongrad-csanad/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

telefon: 06-22-501-751

e-mail: fogyved@fejer.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/fejer/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.

telefon: (96) 795-950

e-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/gyor-moson-sopron/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.

telefon: (+36 52) 533-924

e-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/hajdu-bihar/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es

Heves Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. (levélcím: 3301 Eger, Pf. 216.)

telefon: 06 (36) 515-469

e-mail: fogyved@heves.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 5000 Szolnok, Indóház u. 8.

telefon: (56) 795-165

e-mail: jasz.fogyved@jasz.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/jasz-nagykun-szolnok/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u.2.

telefon: (34) 309-303

e-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/komarom-esztergom/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 3100 Salgótarján, Karancs út 54. (levélcím: 3100 Salgótarján, Pf. 308.)

telefon: 06 (32) 511-116

e-mail: fogyved@nograd.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/nograd/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri út 2.

telefon: 06 (82) 510-868

e-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. (levelezési cím: 4401 Nyíregyháza Pf:77.)

telefon: 06-42/500-694

e-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

honlap:https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/szabolcs-szatmar-bereg/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

telefon: (74) 795-385

e-mail: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/tolna/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es

Vas Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. (levélcím: 9702 Szombathely, Pf. 24)

telefon: 94/ 505-220, 94/ 505-219

e-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/vas/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

telefon: (88) 550-510

e-mail: fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/veszprem/megye/szervezet/hatosagi-foosztaly

Zala Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

cím: 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.

telefon: 92/510-530

e-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi

3.2. Békéltető testületi eljárás igénybevétele

Ha panasza a Diákhitel Központ Zrt-vel megkötött hitelszerződéssel kapcsolatos egyedi, vitás üggyel függ össze, amelynek rendezése Társaságunkkal nem vezetett eredményre, úgy igénybe veheti a fővárosi, illetve a vármegyei kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek eljárását.

A békéltető testületi eljárás ingyenes, gyors, egyszerű. Célja a panaszos fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy bíróságon kívüli rendezése elsősorban egyezség létrehozatala útján. Az eljárásra elsősorban a panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti vármegyei (vagy a fővárosi) békéltető testület az illetékes (a testületek alább szereplő elérhetőségeinél feltüntetésre került azok illetékességi területe is). Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában az illetékességet a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Mindezeken túlmenően – a fogyasztó kifejezett, erre irányuló kérelme alapján – az eljárásra az a békéltető testület is illetékes, amelyet a fogyasztó a békéltető testületi eljárás lefolytatására irányuló kérelmében megjelöl.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 29. § (11) bekezdése alapján Társaságunkat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró békéltető testülettel szemben együttműködési kötelezettség terheli, és a békéltető testületi eljárást igénybe veszi:

– ennek keretében Társaságunk a békéltető testület felhívása esetén köteles az Fgytv. 29. § (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratot megküldeni a békéltető testület számára, emellett

– Társaságunk a békéltető testület előtti meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani (a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével). Amennyiben a békéltető testület előtti meghallgatás megtartására online módon kerül sor, Társaságunk képviselője azon online köteles részt venni. Ha pedig a békéltető testület – a panaszos ügyfél erre irányuló kérelme alapján – személyes meghallgatást tart, Társaságunk képviselője azon legalább online módon köteles részt venni, de dönthet a személyes részvétel mellett is.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunk nem tett a székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testületnél, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál sem – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – olyan általános alávetési nyilatkozatot, amelyben vállalta volna a békéltető testületi eljárásnak, egyezség hiányában pedig a békéltető eljárásban hozott határozatnak való alávetést.

A békéltető testületek eljárásáról további információk találhatóak a következő internetes linken: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek.

A békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Gőbölös Réka

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Illetékessége kiterjed: Baranya vármegyére, Somogy vármegyére, Tolna vármegyére

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. (levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.)

Telefonszáma: (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Illetékessége kiterjed: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére, Heves vármegyére, Nógrád vármegyére

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. (levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.:10.)

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Illetékessége kiterjed: Budapestre

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Illetékessége kiterjed: Békés vármegyére, Bács-Kiskun vármegyére, Csongrád-Csanád vármegyére

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Csapó Csilla

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Illetékessége kiterjed: Fejér vármegyére, Komárom-Esztergom vármegyére, Veszprém vármegyére

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://bekeltetesgyor.hu/hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Illetékessége kiterjed: Győr-Moson-Sopron vármegyére, Vas vármegyére, Zala vármegyére

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Illetékessége kiterjed: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére, Hajdú-Bihar vármegyére, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Nadrai Géza

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Illetékessége kiterjed: Pest vármegyére

3.3. Online vitarendezés

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Bizottság létrehozta az úgynevezett online vitarendezési platformot (platform), amelyet szintén igénybe vehet a Diákhitel Központ Zrt-vel fennálló panasza rendezéséhez, amennyiben a hitelszerződés megkötésére online (a Diákhitel Direkt internetes felületen) került sor.

A platform célja, hogy a panaszos fogyasztó és a vállalkozás bíróságon kívül, online úton rendezze a vitás ügyét egy az eljárásba bevont békéltető testület segítségével.

Az online vitarendezési platform az alábbi internetes linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

• Bírósági eljárás kezdeményezése

Lehetősége van arra is, hogy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése, valamint referenciaadatainak a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történt jogellenes átadása és kezelése, illetve azok helyesbítése vagy törlése céljából a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben (a továbbiakban: Pp.) foglaltak szerint bírósági eljárást kezdeményezzen az adott eljárásra illetékes bíróság előtt (a KHR-rel kapcsolatos perekben a Pp. szabályait a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni).

• A területileg illetékes bíróság a Diákhitel Központ Zrt. esetében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.), illetve a Fővárosi Törvényszék (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.). A fogyasztó emellett a Diákhitel Központ Zrt-vel szemben fennálló, a hitelszerződéssel kapcsolatos jogviszonyból fakadó igénye érvényesítése érdekében a pert a belföldi lakóhelye (ennek hiányában pedig a belföldi tartózkodási helye) szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.

• Amennyiben a kifogás a KHR-be történt jogellenes adatátadással és adatkezeléssel, illetve azok helyesbítésével vagy törlésével kapcsolatos, akkor a keresetlevelet a kifogást előterjesztő személy lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani. Az Ön lakóhelye szerinti illetékes járásbíróság elérhetőségét a https://birosag.hu weboldalon keresheti ki.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztóvédelmi referens útján tart kapcsolatot a nagyvállalatokkal.

Társaságunk fogyasztóvédelmi referensének elérhetősége:

Diákhitel Központ Zrt. – Fogyasztóvédelmi referens 1996 Budapest