Családpolitikai intézkedések

A Kormány családpolitikai intézkedéseinek köszönhetően 2023. január 1-ét követően tovább bővültek a diákhitelek esetében a gyermektámogatási kedvezmények.

Az új módosítás kimondja, ha a 30. életévét be nem töltött hitelfelvevő hölgynek a magyarországi felsőoktatási tanulmányai alatt, vagy azok sikeres befejezését (az oklevél megszerzését) követő két éven belül, 2023. január 1-e után gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe, valamint a gyermeke vele egy háztartásban él, a fennálló hallgatói hiteltartozása 100%-át elengedi a Diákhitel Központ.

A gyermektámogatás iránti kérelmet – a Diákhitel szervezet által e célra szerkesztett nyomtatványon – a gyermek születését, vagy örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül kell benyújtania a családtámogatási kedvezményt igénylő édesanyának (ugyanazon gyermek esetében kizárólag egy alkalommal és egy hallgatói hiteltermék vonatkozásában érvényesíthető a kedvezmény).

Feltételek saját gyermek születése esetén

Kedvezmény igénybevételéhez a letölthető adatlapon túl az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

 • 2023.01.01. napját követően született gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát

 • A képzést folytató felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek születése időpontjában az édesanyának hallgatói jogviszonya állt fenn. A hallgató jogviszony igazolása érdekében a tanulmányi rendszer „Ügyintézés” menüje „Kérvények” almenüjében található „Jogviszony igazolás” sablon használható. Amennyiben ez a funkció tanulmányi rendszerében nem áll rendelkezésre, az igazolást a tanulmányi osztálytól igényelje.
 • A tanulmányok sikeres befejezése (oklevél megszerzése) esetén a gyermek születésének időpontját megelőző, legfeljebb 2 évvel korábban kibocsátott oklevél másolatát.
 • A kérelmezésre szolgáló adatlapok a lenti linkeken érhetőek el:

 • A szükséges dokumentumokat a gyermek születését követő 60 napon belül kell benyújtani

Feltételek örökbefogadás esetén

Kedvezmény igénybevételéhez a letölthető adatlapon túl az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

 • 2023.01.01. napját követő örökbe fogadás esetében az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát.
 • A képzést folytató felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek örökbefogadásának időpontjában az édesanyának hallgatói jogviszonya állt fenn. A hallgató jogviszony igazolása érdekében a tanulmányi rendszer „Ügyintézés” menüje „Kérvények” almenüjében található „Jogviszony igazolás” sablon használható. Amennyiben ez a funkció tanulmányi rendszerében nem áll rendelkezésre, az igazolást a tanulmányi osztálytól igényelje.
 • A tanulmányok sikeres befejezése (oklevél megszerzése) esetén a gyermek örökbefogadása időpontját megelőző, legfeljebb 2 évvel korábban kibocsátott oklevél másolatát.
 • A kérelmezésre szolgáló adatlapok a lenti linkeken érhetőek el:

 • Az előzőekben felsorolt dokumentumoknak az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül kell beérkezniük.

Az alábbi speciális esetekben kérjük, hogy az alábbi dokumentumok másolatait csatolja

 • A gyermek külföldön történő születése esetén a születési anyakönyvvel egyenértékű külföldi okiratot.
 • A gyermek külföldön történő örökbefogadása esetén az ezen igazolással egyenértékű külföldi okiratot.
 • Ikergyermekek születésekor annyi termékre vehető igénybe a támogatás, ahány gyermek született. Ez esetben minden gyermekre vonatkozóan szükséges a születési anyakönyvi kivonat (örökbefogadás esetén a gyámhatósági határozat) megküldése.
 • Ha azon gyermek, melyre a gyermektámogatást igényli, halva születik, fent írt nyomtatványok mellé szükséges csatolni a halva születés tényét igazoló okirat. (351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti okirat) másolatát.

Letölthető dokumentumok

Diákhitel1 és Diákhitel2 kérelem gyermektámogatás igénybevételéhez 30 év alatt vállalt gyermek esetén

A  dokumentum kitöltését és tanúzását követően azt postai úton a Diákhitel Központ rövidített postacímére (1996 Budapest) szükséges beküldeni, vagy a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatán (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) leadni.

Diákhitel Plusz kérelem gyermektámogatás igénybevételéhez 30 év alatt vállalt gyermek esetén

A dokumentum kitöltését és tanúzását követően azt postai úton a Diákhitel Központ rövidített postacímére (1996 Budapest) szükséges beküldeni, vagy a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatán (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) leadni.

Gyakran Ismételt Kérdések (GY.I.K.)

A Kormány családpolitikai intézkedéseinek köszönhetően 2023. január 1-től hiteltermékeink esetében bővült a gyermektámogatási kedvezmény feltételrendszere. Ennek alapján már egy gyermek esetén is jár a 100%-os mértékű gyermektámogatás, ha a hitelfelvevő nő 2023. január 1. után, de a 30. életéve betöltéséig a felsőoktatási tanulmányai alatt, vagy oklevélszerzést – sikeres diplomaszerzést – követő 2 éven belül szül, vagy fogad örökbe gyermeket. Lényeges, hogy a gyermektámogatás iránti kérelmet a gyermek megszületését vagy örökbefogadását követő 60 napon belül be kell nyújtani, amely jogvesztő határidő.

A hölgy hitelfelvevő, ha felsőoktatási tanulmányai alatt, vagy azok sikeres befejezését (az oklevél megszerzését) követő két éven belül gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe akkor, ha a gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

100%-os mértékű a gyermektámogatás. Ha esetleg áll fenn fizetési hátraléka a kérelmezőnek, a támogatás csak a hátralék nélkül számított összegre vehető igénybe. A fennálló hallgatói hiteltartozás 100%-át elengedi a Diákhitel Központ. (Fennálló hátralékra nem vonatkozik a gyermektámogatás, annak összegét meg kell fizetnie a Diákhitel Központ részére.)

A gyermektámogatás iránti kérelmet a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített nyomtatványon szükséges benyújtani a gyermek megszületését vagy örökbefogadását követő 60 napon belül, amely jogvesztő határidő.

Igen, szülés esetében születési anyakönyvi kivonat, örökbefogadás esetében az örökbefogadást engedélyező határozat feltétlenül szükséges. Emellett be kell nyújtani arra vonatkozóan is igazolást, hogy a gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor a hitelfelvevőnek állt fenn hallgatói jogviszonya, vagy a gyermek születésére, örökbefogadására a felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél kiállítását követő 2 éven belül került sor.

Legkorábban a 2023. január 2-án született vagy örökbefogadott gyermek esetében lehet kérelmezni a kedvezményt.

Igen, bármelyik hiteltermék esetében érvényesíthető. Ugyanazon gyermek esetében azonban kizárólag egy alkalommal és egy hallgatói hiteltermék vonatkozásában érvényesíthető a kedvezmény. Több hiteltermék esetében a hitelfelvevőnek kell választania, hogy melyik hiteltermékre érvényesíti.

Nem a kérelem benyújtására, hanem a gyermek szülésére, örökbefogadására ír elő a jogszabály életkori határt: a kedvezmény igénybevételéhez a hitelfelvevő hölgynek 30 éves életkora alatt szükséges szülnie, vagy örökbefogadnia.

Örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül kell a kérelmet benyújtani. Gyermek születése esetében is a gyermek megszületését követő 60 napon belül szükséges benyújtani a kérelmet.

Igen, de ugyanazon gyermek esetében azonban kizárólag egy alkalommal és egy hallgatói hiteltermék vonatkozásában.

Minden hiteltermékre igénybe lehet venni, a diákhitel termékeken (DH1, DH2, DH Plusz) túl a KH1 és KH2 termékekre is. KH-s termékek esetében természetesen csak akkor, ha a KH-s képzése után vagy azzal párhuzamosan felsőoktatásban is részt vesz a hitelfelvevő, és eközben vagy utána 2 éven belül születik gyermeke a hitelfelvevőnek vagy fogad örökbe gyermeket.

Igen, ha magyarországi felsőoktatási intézmény képzésében vesz részt a hitelfelvevő.

Igen, a kérelem mellékleteként szükséges csatolnia.

Igen, a kérelem mellékleteként szükséges csatolnia.

Nem, csak a gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott képzésben részt vevő, vagy ilyen képzés sikeres elvégzését igazoló – két évnél nem régebbi oklevelet szerzett hitelfelvevő veheti igénybe a kedvezményt.

A gyermek születését anyakönyvi kivonat másolatával – a gyermek külföldön történő születése esetén az ezen igazolással egyenértékű külföldi okirattal – szükséges igazolni. Amennyiben azon gyermek, amelyre tekintettel a Hitelfelvevő nő a gyermektámogatást igényelte halva születik, a jogosultság megállapításához a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti igazolást szükséges benyújtani.
A gyermek örökbefogadását az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatával – a gyermek külföldön történő örökbefogadása esetén az ezen igazolásokkal egyenértékű külföldi okirattal – szükséges igazolni.

A felsőoktatásban folytatott tanulmányokat a képzést folytató felsőoktatási intézmény igazolásával, arról, hogy a gyermek születése vagy örökbefogadása időpontjában hallgatói jogviszonya állt fenn.

A tanulmányok sikeres befejezését (oklevél megszerzését) a gyermek születése, illetve örökbefogadása időpontját megelőzően legfeljebb két évvel korábban kibocsátott oklevél másolatával.

A született vagy örökbefogadott gyermekkel közös háztartásban élésről a kérelem-nyomtatványon nyilatkozik a kérelmező.