Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Diákhitel Központ Zrt. nem minősül sem országos hatáskörű közigazgatási szervnek, sem fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak, sem helyi önkormányzatnak.

A diákhitelezés céljáról itt olvashat.

A társaság küldetését itt találja.

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat (Kapcsolat, szervezet vezetők)

Etikai Irányelv

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Diákhitel Központ Zrt. államigazgatási, önkormányzati vagy egyéb hatósági ügyben eljárás lefolyatására nem rendelkezik hatáskörrel.

Közszolgáltatások

A Diákhitel Központ Zrt. költségvetésből finanszírozott közszolgáltatást nem nyújt.

A szerv nyilvántartásai

1. Diákhitelt igénylő ügyfelek személyes adatainak nyilvántartása

Adatkezelés azonosítója: 40406

Adatkezelés célja: 
diákhitel szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése

Jogalapja: 
érintett személy hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bek. a) pont)

Időtartama: 
tartozás megszűnését követő 8 év

Érintettek köre: 
hiteligénylők

Adatok forrása: 
adatok hitelkérelem-nyomtatványon történő megadása

Adatok fajtái: 
személyazonosító adatok, tanulmányi adatok, elérhetőségek

Hozzáférés módja: 
az érintetten kívül csak külön törvény alapján

Másolatkészítés költségei: 
Üzletszabályzat mindenkori melléklete alapján

2. Célzott kamattámogatást igénylő ügyfelek nyilvántartása

Adatkezelés azonosítója: 40407

Adatkezelés célja: 
kamattámogatási kérelem teljesítése

Jogalapja: 
érintett személy hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bek. a) pont)

Időtartama: 
tartozás megszűnését követő 8 év

Érintettek köre: 
célzott kamattámogatást igénylő ügyfelek

Adatok forrása: 
adatok kérelem-nyomtatványon történő megadása

Adatok fajtái: 
tb ellátásokra való jogosultsággal kapcsolatos adatok

Hozzáférés módja: 
az érintetten kívül csak külön törvény alapján

Másolatkészítés költségei: 
Üzletszabályzat mindenkori melléklete alapján

3. Törlesztési kötelezettségüket szüneteltető ügyfelek nyilvántartása

Adatkezelés azonosítója: 40408

Adatkezelés célja: 
törlesztés-szüneteltetési kérelem teljesítése

Jogalapja: 
érintett személy hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bek. a) pont)

Időtartama: 
tartozás megszűnését követő 8 év

Érintettek köre: 
törlesztés-szüneteltetést igénylő ügyfelek

Adatok forrása: 
adatok kérelem-nyomtatványon történő megadása

Adatok fajtái: 
tb ellátásokra való jogosultsággal kapcsolatos adatok

Hozzáférés módja: 
az érintetten kívül csak külön törvény alapján

Másolatkészítés költségei: 
Üzletszabályzat mindenkori melléklete alapján

4. Diákhitellel kapcsolatban érdeklődő hallgatók

Adatkezelés azonosítója: 40409

Adatkezelés célja: 
eDM levelek kiküldése

Jogalapja: 
érintett személy hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bek. a) pont)

Időtartama: 
6 hónap

Érintettek köre: 
marketing-célú adatkezeléshez hozzájáruló érdeklődők

Adatok forrása: 
adatok hozzájáruló-nyilatkozatban történő megadása

Adatok fajtái: 
személyazonosító és elérhetőségi adatok

Hozzáférés módja: 
az érintetten kívül csak külön törvény alapján

Másolatkészítés költségei: 
Üzletszabályzat mindenkori melléklete alapján

Döntéshozatal, ülések

A Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvánosan működő testületi szerve nincs.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvánosan működő testületi szerve nincs.

Pályázatok

Szakmai pályázatok:

a Diákhitel Központ Zrt. szakmai pályázatot nem hirdet

Álláshirdetések

a Diákhitel Központ Zrt. álláslehetőséget nem hirdet

Egyéb pályázatok, nyereményjátékok

a Diákhitel Központ Zrt. Pályázatot nem hirdet

Hirdetmények

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján a Diákhitel Központ Zrt. az alábbi közleményt teszi közzé.

A Diákhitel Központ által alkalmazott kamatlábak a 2021. január 1. – 2021. június 30. időszakban az alábbiak szerint alakulnak:

1. A szabad felhasználású Diákhitel 1 kamatlába évi 1,99%.

2. A kötött felhasználású Diákhitel 2 kamatlába évi 3,13%. A Diákhitel 2-t igénybe vevő ügyfelek számára felszámított kamatláb fix 0%, az ezen felüli kamatrészt a Magyar Állam állami kamattámogatás formájában a hitelfelvevő helyett megfizeti.

3. A Diákhitel Plusz kamatlába évi 3,49%. A Diákhitel Pluszt igénybe vevő ügyfelek számára felszámított kamatláb fix 0%, az ezen felüli kamatrészt a Magyar Állam állami kamattámogatás formájában a hitelfelvevő helyett megfizeti.”

„A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 5. § (1)-(2) bekezdése, 14. § (5a) bekezdése, valamint 28. §-a alapján a Diákhitel Központ Zrt. az alábbi közleményt teszi közzé:

A 2020/2021-es tanév II. tanulmányi félévében felvehető szabad felhasználású hallgatói hitel (Diákhitel 1) legkisebb havi összege 15 000 Ft, legmagasabb összege tanulmányi hónaponként 150 000 Ft.
A szabad felhasználású hallgatói hitel (Diákhitel1) köztes összegei a hallgatók számára egységesen havi 21 000 Ft, 25 000 Ft, 30 000 Ft, 40 000 Ft, 50 000 Ft, 60 000 Ft, 70 000 Ft, 80 000 Ft, 90 000 Ft, 100 000 Ft, 110 000 Ft, 120 000 Ft, 130 000 Ft, 140 000 Ft.
Az EGT felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében folytatott résztanulmányok esetében a szabad felhasználású hallgatói hitel (Diákhitel1) felvehető legmagasabb összege tanulmányi hónaponként 300 000 Ft.
A 2020/2021-es tanév II. tanulmányi félévében a kötött felhasználású hallgatói hitel (Diákhitel 2) esetében a felvehető összeg tanulmányi félévenként a felsőoktatási intézmény részére igazoltan fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg.

A koronavírus világjárvány következményeinek enyhítése érdekében 2020. május 1-től igénybe vehető szabad felhasználású hitel (Diákhitel Plusz) legmagasabb összege 500 000 Ft a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók esetében, legfeljebb 1 200 000 Ft a struktúraváltó informatikai felnőttképzésekben felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezők esetében.

Közérdekű adatok igénylésének rendje

A Diákhitel Központ Zrt. a www.diakhitel.hu Diákhitel KözpontKözérdekű Adatok menüpontjában teszi közzé az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kötelezően közzétenni rendelt közérdekű adatokat.

A Diákhitel Központ Zrt. emellett a kezelésében lévő közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton benyújtott adatigénylések alapján egyedi adatszolgáltatást nyújt az adatkérő részére. Az adatigénylési kérelem benyújtásának módja:

  • postán az 1996 Budapest, Diákhitel Központ címen
  • telefonon a +36 1 999 99 44 számon
  • e-mail-ben a kozerdeku@diakhitel.hu címen
  • személyesen a 1027 Bp., Kacsa u. 15-23. Fszt. alatti ügyfélszolgálaton

(hétfő: 8-18h, kedd-csütörtök: 8-16h, péntek: 8-14h)

Kérjük szíveskedjenek az igénylés során nevüket és elérhetőségüket megadni, továbbá egyértelműen megjelölni az igényelt adatok körét. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Diákhitel Központ Zrt. jogosult felhívni a kérelmezőt adatigénylése pontosítására. A pontosításig az adatigénylés teljesítésének határideje nyugszik. Az igénylés során rendelkezésre bocsátott adatokat a Diákhitel Központ Zrt. kizárólag az adatigénylés teljesítése, és az erről kötelezően vezetett nyilvántartás céljából kezeli.

Nem teljesíthető az igény, ha a válaszadáshoz szükséges pontos elérhetőségi adat nem áll rendelkezésre. A Diákhitel Központ Zrt. nem köteles továbbá az adatigénylési kérelmet teljesíteni, amennyiben az nem közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat közlésére irányul, illetve üzleti titoknak, személyes adatnak vagy törvény által védett egyéb adatnak minősül, illetőleg az igénylő nem adja meg elérhetőségi adatait, vagy az igénylő korábban, egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányulóan már kért és kapott adatokat – feltéve, hogy ezen adatokban változás nem állt be.

A Diákhitel Központ Zrt. a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénynek 15 napon belül tesz eleget. Jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozó adatigénylés esetében a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről a Diákhitel Központ Zrt. az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatást ad tájékoztatást.

Az adatigénylő a kért közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függően másolatot kérhet. Amennyiben az igényelt adatokat tartalmazó dokumentum a terjedelménél vagy egyéb sajátosságánál fogva észszerűen nem bocsátható az igénylő rendelkezésére, előzetes egyeztetés alapján az a Diákhitel Központ Zrt. személyes ügyfélszolgálatán ismerhető meg.

Az igénylő a közérdekű adatigénylés teljesítésének megtagadása vagy a teljesítési határidő eredménytelen lejárta esetén bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani. Az igénylő jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet abban az esetben, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. (elérhetőség: 1125 Bp. Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Az igényelt adatok közlésével összefüggésben felmerült másolási költségekről, illetve amennyiben az adatigénylés teljesítése a Diákhitel Központ Zrt. erőforrásainak aránytalan mértékű igénybevételével jár, a megállapított költségtérítés pontos összegéről a Diákhitel Központ Zrt. az adatszolgáltatást megelőzően tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő a megállapított költségtérítéssel kapcsolatban az erről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozhat arról, hogy az igénylését ezen költségtérítés ismeretében, fizetési kötelezettségét vállalva fenntartja-e. Az igénylő nyilatkozatáig az adatszolgáltatási határidő nyugszik. A határidő eredménytelen lejárta esetén a Diákhitel Központ Zrt. úgy tekinti, hogy a kérelmező az adatigénylési kérelmét visszavonta. Ha az igénylő az igényét a fentiek alapján fenntartja, a költségtérítést a Diákhitel Központ Zrt. az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumokat vagy adathordozót a befizetés igazolását követően adja át. Az igénylő a Diákhitel Központ Zrt. által megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a fentieknek megfelelően ugyancsak bírósághoz fordulhat.

Közzétételi listák

Különös közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Diákhitel Központ Zrt-t további közzétételi kötelezettség terheli.

Egyedi közzétételi lista
A Diákhitel Központ Zrt. egyedi közzétételi lista szerinti közzétételre nem köteles.