Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban: DHK Zrt. vagy Társaság) elkötelezett amellett, hogy erősítse a szervezetébe vetett közbizalmat és tudomást szerezzen minden olyan esetleges visszaélésről, amely a tevékenységével kapcsolatban felmerül. A DHK Zrt. ezért a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénnyel (Panasztv.) összhangban belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Ennek keretében az eljárással kapcsolatos tájékoztatóval segítjük azokat, akik bejelentést kívánnak tenni.

Hogyan lehet megtenni a bejelentést?

A DHK Zrt-nél a bejelentésre írásban van lehetőség a compliance@diakhitel.hu e-mail címen.

Természetesen dönthet úgy, hogy a bejelentésben nem adja meg az Önre vonatkozó

személyes adatokat. Figyelmét felhívjuk ugyanakkor arra, hogy ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő teszi meg, úgy Társaságunk a bejelentés kivizsgálását mellőzheti (a kivizsgálás mellőzésének lehetséges eseteit lásd alább).

Kérjük, hogy a DHK Zrt. székhelyére vagy postacímére ne adjon fel postai úton bejelentést, mivel annak megtételére a kifejezetten e célból létrehozott, fenti e-mail cím szolgál.

Mit lehet bejelenteni a visszaélés-bejelentő rendszerben?

Bármely olyan, a DHK Zrt. tevékenységére vonatkozó információ bejelenthető, amely a bejelentő feltételezése szerint jogellenes cselekményre, mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozik.

Kérjük ugyanakkor, ha a hiteltermékeinkkel kapcsolatosan kíván fogyasztóvédelmi panaszt tenni, ezt a következő e-mail címen tegye meg a gyorsabb ügyintézés érdekében: info@diakhitel.hu.

Ki tehet bejelentést a belső visszaélés-bejelentési rendszerben?

A bejelentés megtételére jogosult:

-a DHK Zrt. bármely üzleti partnere, amellyel a DHK Zrt. szerződéses kapcsolatban áll vagy állt, továbbá azon partner is, amelynek esetében szerződéskötésre nem került sor, ugyanakkor a szerződés megkötése érdekében a beszerzési eljárás a szerződő partner kiválasztása érdekében megkezdődött, ideértve a partner alvállalkozóját, beszállítóját, megbízás esetén a megbízottat, valamint az annak felügyelete és irányítása alatt álló személyt is,

-a DHK Zrt-nél gyakornokként vagy önkéntesként tevékenységet végző vagy korábban ilyen tevékenységet végzett személy, ideértve azt a személyt is, aki a DHK Zrt-hez gyakornoki vagy önkéntesi tevékenység létesítése érdekében jelentkezett, de vele jogviszony létesítésére nem került sor,

-a DHK Zrt-vel munkaviszonyban állt vagy álló személy, ideértve azt a személyt is, akivel munkaviszony létesítésére nem került sor, azonban beadta jelentkezését a DHK Zrt. által közzétett álláspályázatra, álláshirdetés közzététele hiányában pedig az a személy, akit az állás betöltése érdekében a DHK Zrt. megkeresett,

-a DHK Zrt-ben tulajdonos személy képviselője vagy aki a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet képviseletében jár el,

-a DHK Zrt. Igazgatóságának vagy Felügyelőbizottságának tagja vagy aki tagja volt,

-a DHK Zrt-vel egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt vagy álló személy, vagy az, akinek vonatkozásában megkezdődött az ilyen jogviszony létrehozására irányuló eljárás.

A fentieken kívül a DKH Zrt. bármely munkavállalója jogosult írásban a bejelentés megtételére akkor is, ha megítélése szerint valamely munkavállaló a Társaság belső szabályzatába – így különösen a DHK Zrt. etikai irányelveit meghatározó szabályzatba – ütköző magatartást tanúsít.

Biztonságban vannak a személyes adataim, ha bejelentést teszek?

Igen, ha Ön úgy határoz, hogy személyazonosságát a DHK Zrt. előtt felfedi, személyes adatait természetesen bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a törvény alapján arra jogosult személyek ismerhetik meg.

Magáról a vizsgálat tényéről természetesen tudomást szerezhet az a személy is, aki a bejelentés által érintett (akit bejelentettek vagy bepanaszoltak), mivel ilyenkor tájékoztatni kell őt is a bejelentésről és biztosítani, hogy védekezhessen, saját álláspontját kifejtse az eljárásban. Azonban a törvény ez esetben előírja, hogy még a bejelentett személy számára sem tehetőek megismerhetővé a bejelentőnek a személyes adatai.

A bejelentő személyes adatait a DHK Zrt. kizárólag a bejelentés kapcsán eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatja át és akkor, ha ez utóbbi szerv törvény alapján jogosult a személyes adatok kezelésére vagy ha a bejelentő hozzájárult a személyes adatai továbbításához.

Felhívjuk figyelmét ugyanakkor a nyilvánvalóan rosszhiszeműen közölt valótlan bejelentések alábbi következményeire.

Ez utóbbi esetben a DHK Zrt. köteles átadni a bejelentő személyes adatait az érintett, eljárás kezdeményezésére vagy lefolytatására jogosult szerv vagy személy (például: nyomozó hatóság) részére, ha:

-ha a rosszhiszemű bejelentés miatt bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merült fel, amely esetben az adattovábbítás címzettje az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy,

vagy

-alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott és az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szerv vagy személy kérelmezi a DHK Zrt-től a személyes adatok átadását.

Mikor mellőzheti a DHK Zrt. a bejelentés kivizsgálását?

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos esetekben Társaságunk mellőzheti a bejelentés kivizsgálását. A törvény alapján a következő esetek tartoznak ide:

– ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg (például: név nélkül, vagy becenév, álnév használatával),

– ha a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,

– ha a bejelentést ugyanaz a bejelentő tette, egy korábbival azonos tartalommal,

– ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem áll arányban.

Mennyi ideig tart az eljárás, mikor kapok választ?

Miután a Társaság az írásos bejelentést megkapta, annak kézhezvételét hét napon belül visszaigazolja a bejelentő számára küldött üzenetben.

A kivizsgálás eredményéről és a megtett vagy megtenni tervezett intézkedésekről a bejelentés beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatjuk, indokolt esetben (például ha további információ és vizsgálat szükséges az ügyben) azonban ez a határidő meghosszabbítható legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított három hónapra. Amennyiben a határidő meghosszabbítása válik szükségessé, ennek tényéről, a meghosszabbítás indokairól és a kivizsgálás várható időtartamáról a DHK Zrt. tájékoztatást ad a bejelentő számára.

Ha a bejelentés kivizsgálását a DHK Zrt. mellőzi, úgy erről és annak indokáról is tájékoztatást adunk a fenti határidőn belül.

Természetesen, ha a kivizsgálás során bármilyen további információra van szükségünk, erről szintén értesítjük Önt.

Hogyan zajlik a kivizsgálás, mi lehet az eredménye?

Amennyiben nem állnak fenn a vizsgálat mellőzésének esetei (lásd fentebb), megkezdjük a bejelentés kivizsgálását. Ennek során azt értékeljük, történt-e bármilyen jogellenes cselekmény, mulasztás vagy egyéb visszaélés a DHK Zrt-nél a feltárt körülmények és tények alapján.

Ha valóban visszaélés történt és az orvosolható, megtesszük az ennek érdekében szükséges intézkedéseket. Az eljárás eredményeként a Társaság akár munkajogi felelősségre vonást, büntetőeljárást vagy más hatósági eljárást is kezdeményezhet annak indokoltsága esetén.

Visszaélés hiányában ugyanakkor a vizsgálatot lezárjuk és az eljárást megszüntetjük.

Hova fordulhatok, ha nem vagyok elégedett a kivizsgálás eredményével vagy a megtett intézkedésekkel?

  1. Ha úgy véli, hogy a DHK Zrt. indokolatlanul mellőzte a panasz kivizsgálását vagy egyébként nem tartotta be a bejelentések kivizsgálására irányuló eljárási szabályokat, akkor jogorvoslatért a foglalkoztatás-felügyeleti hatósághoz fordulhat. A Panasztv. értelmében ugyanis az egyes foglalkoztatók által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó kötelezettségeket teljesítését a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi. E hatósági feladatokat jelenleg a fővárosi és a vármegyei kormányhivatalok látják el, elérhetőségük megtalálható a következő internetes linken: https://kormanyhivatalok.hu/.
  1. Amennyiben kifogása nem a bejelentés kivizsgálására vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos, hanem más természetű – így például egyéni érdeksérelmet, joghátrányt kíván orvosolni egyedi, polgári vagy munkajogi vitás ügy eldöntése útján – ebben az esetben bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A bíróságok elérhetőségei és az eljárásukról szóló bővebb információ ide kattintva érhető el.
  1. A fentiek mellett – a kifogás tárgyától függően – a DHK Zrt. tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok betartását az erre külön hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felügyeleti szervek, hatóságok is ellenőrzik. Ez utóbbi szervekről és feladataikról további tájékoztatás érhető el a https://diakhitel.hu/szervezeti-szemelyzeti-adatok-uj internetes címen, annak 11. pontjára kattintva.

Máshol is megtehetem a bejelentést?

Azt javasoljuk, ha a DHK Zrt. tevékenységére vonatkozóan kíván bejelentéssel élni, azt a könnyebb ügyintézés érdekében Társaságunknál tegye meg, a fentiekben ismertetett módon és csatornán.

Ugyanakkor a Panasztv. értelmében a bejelentés megtételére máshol is lehetőség van.

Bizonyos állami szervek, hatóságok ugyanis 2023. július 24-től úgynevezett elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert kötelesek létrehozni és működtetni, amelyben bárki bejelentéssel élhet. A bejelentés ez esetben is vonatkozhat bármilyen jogellenes vagy a bejelentő által jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, egyéb visszaélésre.

  1. A Panasztv. alapján elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására köteles állami szervek a következőek, amelyeknél a bejelentés megtehető: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, Gazdasági Versenyhivatal, Integritás Hatóság, Közbeszerzési Hatóság, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Szintén megtehető a bejelentés azoknál a további állami szerveknél is, amelyeket a Kormány kijelölt az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerek létrehozása érdekében. Ez utóbbi szervek felsorolása ide kattintva érhető el, az erre vonatkozó kormányrendeletben.
  1. A visszaélés bejelentésére továbbá sor kerülhet az alapvető jogok biztosa által működtetett, közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében is.

Kérjük, ha bejelentését az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben vagy a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében kívánja megtenni és ezzel kapcsolatosan vagy a szervek eljárására vonatkozóan van további kérdése van, úgy érdeklődjön annál a szervnél, amely az érintett rendszert működteti.

A Panasztv. alapján ugyanis a fenti szervezetek átfogó és független, a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető, díjmentes tájékoztatást nyújtanak a bejelentők rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmével összefüggő, Panasztv. szerinti szabályokról, a bejelentők és a bejelentésben érintett személyek törvényes jogairól és kötelezettségeiről.

Hol kaphatok még egyéb jogi tanácsadást a bejelentésekkel kapcsolatosan?

A Panasztv. értelmében Ön igénybe veheti a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat által biztosított jogi tanácsadást és egyéb támogatást is, amennyiben az irányadó feltételek teljesülnek. Eszerint ugyanis a Jogi Segítségnyújtó Szolgálatok munkatársai – meghatározott keretek között – tájékoztatást és tanácsadást nyújtanak a bejelentők rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmére vonatkozó törvényes előírásokról, továbbá a bejelentőket megillető jogokról (mint például a bejelentők védelme) és kötelezettségeikről.

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálatot a fővárosi és a vármegyei kormányhivatalok működtetik, az általuk kínált jogi támogatás igénybevételének részletes feltételeiről, eljárásukról és elérhetőségeikről bővebb információ ide kattintva érhető el.

 

A Bankok által nyújtott különböző Diákhitel Számla kedvezményeket a Bankok saját hirdetményei és a számlacsomagok részletes leírásai, igénybevételi feltételei, általános szerződési feltételei, valamint kapcsolódó Üzletszabályzatai tartalmazzák.